പ്രധാനദിനങ്ങള്‍

ജനുവരി 1                പുതുവത്സര ദിനം
ജനുവരി 1 -            --മലയാളി മെമ്മോറിയൽ    
ജനുവരി 2 --          ----  മന്നം ജയന്തി
ജനുവരി 3   ----സർദാർ കെ.എം പണിക്കർ ജന്മദിനം.
ജനുവരി 4    ഹയില്‍സ് ചരമദിനം
ജനുവരി 6 -      -എ-ൻ.എൻ കക്കാട് ചരമദിനം.
ജനുവരി 6    ഗ്രിഗര്‍ മേണ്ട്ല്‍ ചരമദിനം
ജനുവരി 8    ഗലിലീയോചരമദിനം 
ജനുവരി 9        --- പ്രവാസി ദിനം
ജനുവരി 10 -       - ലോക ചിരിദിനം
.ജനുവരി 10         ലോക ഹിന്ദിദിനം
ജനുവരി 11         ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ശാസ്ത്രിചരമദിനം. 
ജനുവരി 12 -       ---വിവേകാനന്ദജയന്ദി
ജനുവരി 13      സി.അച്യുതമേനോന്‍ ജന്മദിനം
ജനുവരി 14      കുണ്ടറ വിളംബരം
ജനുവരി 15          കരസേനാദിനം. .
ജനുവരി 16---       ---കുമാരനാശാൻ ചരമദിനം.
ജനുവരി 19 -      ---ബഷീർ ജന്മദിനം.
ജനുവരി 22  -  --കുഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ചരമദിനം.
ജനുവരി 23      നേതാജി ജയന്തി.
ജനുവരി 23     ദേശസ്നേഹദിനം
ജനുവരി 25      വിനോദസഞ്ചാരദിനം.
ജനുവരി 25     ദേശിയ വോട്ടര്‍ദിനം
ജനുവരി 26       റിപ്പബ്ലിക് ദിനം.
ജനുവരി 26       അന്താരാഷട്ര കസറ്റംസ് ദിനം.
ജനുവരി30         അന്താരാഷട്ര    കുഷഠരോഗനിവാരണദിനം
 ജനുവരി 30 --     ---ഗാന്ധിജി രക്തസാക്ഷി ദിനം.
ജനുവരി 30          ദേശീയ ശുചിത്വദിനം.
-- ഫെബ്രുവരി 2      --- ലോകതണ്ണീർത്തട ദിനം
- ഫെബ്രുവരി 2 --    --- ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ചരമദിനം.
 ഫെബ്രുവരി 4 --     ---കെ.സി കേശവപിള്ള ജന്മദിനം.
ഫെബ്രുവരി 5 ---       --ചൌരിചൌരാ ദിനം
 ഫെബ്രുവരി 5        കെ.ദാമോദരന്‍ ജന്മദിനം.
ഫെബ്രുവരി 6       –എസ് ഗുപ്തൻ നായർ ചരമദിനം.
ഫെബ്രുവരി 6  -    -- ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജന്ം ചരമദിനം.
 ഫെബ്രുവരി 7       ചാള്‍സ്‌ ദിക്കന്‍സ് ജന്മദിനം.
ഫെബ്രുവരി 9       ബാബാ ആംതെ ചരമദിനം.
 ഫെബ്രുവരി 11       തോമസ്‌ അല്‍വ എഡിസണ്‍ ജന്മദിനം.
 ഫെബ്രുവരി 12        –വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ചരമദിനം.
ഫെബ്രുവരി 12     ഡാറ്വിന്‍ ദിനം.
 ഫെബ്രുവരി 12        ലോക വിവാഹദിനം
 ഫെബ്രുവരി 13     സരോജിനി നായിഡു ജന്മദിനം.
 ഫെബ്രുവരി 14    ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ട് ജന്മദിനം.
. ഫെബ്രുവരി 14          – വാലയന്റ്യിസ് ഡെ
 ഫെബ്രുവരി 15     ഗലീലിയോ ജന്മദിനം.
ഫെബ്രുവരി 17      ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്‍ ചരമദിനം.
 ഫെബ്രുവരി 19    പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനം
ഫെബ്രുവരി 19    നിക്കോളസ്‌ കോപ്പര്‍നിക്ക്സ് ദിനം
ഫെബ്രുവരി 20         –ഏആർ രാജരാജവർമ്മ ജന്മദിനം
ഫെബ്രുവരി 20  മിസോറാംദിനം.
ഫെബ്രുവരി 20  സാമൂഹിക നീതി ദിനം.
ഫെബ്രുവരി 21     – ലോകമാത്ര ഭാഷാദിനം
ഫെബ്രുവരി 22 ചിന്താദിനം
 ഫെബ്രുവരി 23  –എം ക്രഷ്ണൻ നായർ ചരമദിനം.
ഫെബ്രുവരി 24     എക്സൈസ് ദിനം.
ഫെബ്രുവരി 25      പി .ഭാസ്ക്കരൻ ചരമദിനം.
ഫെബ്രുവരി 25 -    മന്നത്തു പ്ദമനാഭൻ ചരമദിനം
 ഫെബ്രുവരി 26     ഡോ.രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ചരമദിനം
ഫെബ്രുവരി 28      ശാസ്ത്ര ദിനം.
മാർച്ച് 1         പൂന്താനം ദിനം.
 മാർച്ച് 1      സമൂഹ്യ സേവനദിനം
മാർച്ച് 2    സരോജിനി നായിഡു ചരമദിനം
മാർച്ച്4        ശ്രീകണഠേശ്വരം ചരമദിനം
മാർച്ച് 4      സുരക്ഷാദിനം.
 മാർച്ച് 4     ഇളംകുളം കുഞ്ഞന്‍പിള്ള ചരമദിനം
മാർച്ച് 6      മൈക്കലാഞ്ചലോ ജന്മദിനം
മാർച്ച് 6     സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ചരമദിനം
മാർച്ച് 8       അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം.
 മാർച്ച് 9     യുറി ഗഗാറിന്‍ ജന്മദിനം
മാർച്ച് 10       ലോക വ്രക്കദിനം
മാർച്ച് 11       ക്രഷണമേനോൻ ചരമദിനം
മാർച്ച് 12         –ദണ്ഡി യാത്ര
മാർച്ച് 13      വള്ളത്തോള്‍ ചരമദിനം
 മാർച്ച് 13      കാറല്‍മാക്സ് ചരമദിനം
മാർച്ച് 14       ലോക നദിദിനം.
  മാർച്ച് 15        ലോക വികലാംഗദിനം.
  മാർച്ച് 15--    ലോക ഉപഭോക്ത്ര സംരക്ഷണ ദിനം
  മാർച്ച് 16    ലോക ഉറക്ക ദിനം
  മാർച്ച് 19      ഇ.എം.എസ് ചരമദിനം.
മാർച്ച് 21      ലോക വനവൽക്കരണ ദിനം
മാർച്ച് 21      വറ്ണവെറി നിറ്മാറ്ജ്ജനദിനം.
മാർച്ച് 21      കാവ്യദിനം.
 മാർച്ച് 22 -     ലോക ജല ദിനം
മാർച്ച് 22       എ.കെ.ജി.ചരമദിനം
 മാർച്ച് 23       ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം
മാർച്ച് 23       ഭഗത്സിംഗ് രക്തസാക്ഷി ദിനം
മാർച്ച് 24         ലോകക്ഷയരോഗദിനം.
മാർച്ച് 25         വയലാർ ജന്മദിനം
മാർച്ച് 26      കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് ചരമദിനം
മാർച്ച് 27       ലോകനാടകദിനം.
 മാർച്ച് 27     യൂറിഗഗാറിന്‍ ചരമദിനം
മാർച്ച് 28      മാക്സിം ഗോര്‍ക്കി ജന്മദിനം
മാർച്ച് 28       സ്വദേശാഭിമാനിരാമക്രഷ്ണപിള്ള ചരമദിനം
മാർച്ച് 29    വേലുത്തമ്പിദളവ ചരമദിനം. 
മാർച്ച് 30       വൈക്കം സ്ത്യാഗ്രഹം
മാർച്ച് 30       ഒ.വി വിജയൻ ചരമദിനം.
മാർച്ച് 30       വിന്‍സറ്റ്ന്റ വാങോഗ് ജന്മദിനം. 
മാർച്ച് 31        കടമ്മനിട്ട ചരമദിനം.
ഏപ്രിൽ 1     -  ലോക വിഡ്ഡിദിനം
ഏപ്രിൽ 2 –     രാജ്യാന്ത്രര പുസ്തകദിനം.
ഏപ്രിൽ 3      ബെയ്‌ലി ചരമദിനം
ഏപ്രിൽ 5      കപ്പലോട്ട ദിനം.
 ഏപ്രിൽ 5     ലാറി ബേക്കര്‍ ചരമദിനം
ഏപ്രിൽ 6       മാരാർ ചരമദിനം
ഏപ്രിൽ 7      ലോകാരോഗ്യ ദിനം
 ഏപ്രിൽ 8      ബങ്കിം ചന്ദര്‍ ചാറ്റ്ര്‍ജി ചരമദിനം
ഏപ്രിൽ 10      തകഴി ചരമദിനം
ഏപ്രിൽ 11      രാഷട്രീയ ജനനീസുരക്ഷദിനം
.ഏപ്രിൽ 12      കുമാരനാശാന്‍ ജന്മദിനം
ഏപ്രിൽ 12      വ്യോമയാന ദിനം
ഏപ്രിൽ 13      ജാലിയന്വാലാബാഗ് ദിനം.
ഏപ്രിൽ 14      അംബേദ്കർ ജയന്തി.
ഏപ്രിൽ 14       അഗ്നിസേനാദിനം
ഏപ്രിൽ 15 ഗ്രന്ഥശാലാധികാരി ദിനം.
 ഏപ്രിൽ 15      ഡാവിഞ്ചി ജന്മദിനം
 ഏപ്രിൽ 17      ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം 
 ഏപ്രിൽ 17      തകഴി ജന്മദിനം
ഏപ്രിൽ18        ലോക പൈത്രക ദിനം
 ഏപ്രിൽ18       ഐന്‍സ്റ്റിന്‍ ചരമദിനം
ഏപ്രിൽ 21  സെക്രട്ടറി ദിനം. 
 ഏപ്രിൽ 21             പി.ഭാസ്ക്കരന്‍ ജന്മദിനം
 ഏപ്രിൽ 22       ഭൌമ ദിനം
  ഏപ്രിൽ 22      ലെനിന്‍ ജന്മദിനം
ഏപ്രിൽ 23        ലോക പുസ്തകദിനം.
 ഏപ്രിൽ 23       ഷെക്സ്പിയര്‍ ജന്മ-ചരമദിനം
ഏപ്രിൽ 23 പകറ്പ്പവകാശദിനം
ഏപ്രിൽ 25       വാഗ്ഭടാനന്ദ ജയന്തി.
ഏപ്രിൽ 26 ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശദിനം
ഏപ്രിൽ 29      ലോകന്രത്തദിനം
 ഏപ്രിൽ 29      രാജാരവിവര്‍മ്മ ജന്മദിനം
ഏപ്രിൽ 30       ലോകവെറ്റിനറി ദിനം
മെയ് 1           തൊഴിലാളി ദിനം.
മെയ് 2           രാജ്യാന്തര ജോതിശാസ്ത്രദിനം.
മെയ് 3        -    സൌരോർജ ദിനം
മെയ് 3            പത്രസ്വാതന്ത്രദിനം.
മെയ് 4 അഗ്നിശമനസേനാദിനം.
മെയ് 5            കുഞ്ചൻ ദിനം.
 മെയ് 5         കാറല്‍ മാക്സ്‌ ജന്മദിനം
മെയ് 6            വേലുത്തമ്പിദളവ ജന്മദിനം.   
മെയ് 6    തപാൽ സ്റ്റാൻപ് ദിനം
മെയ് 7 ടാഗൂർ ദിനം
മെയ് 8 -  ലോക റെഡ് ക്രോസ് ദിനം
മെയ് 10 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്രസമരം ആരംഭം
മെയ് 10 ച്ട്ടമ്പിസ്വാമി സമാധിദിനം.
 മെയ് 10 കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്റര്‍ ജന്മദിനം
മെയ് 11 വൈലോപ്പിള്ളി ജന്മദിനം
മെയ് 11 സാങ്കേതികദിനം.
മെയ് 12 --- അന്ത്രർദേശിയ നേഴ്സ്സ് ദിനം.
മെയ് 13 ഐക്യദാർഢ്യദിനം.
മെയ് 15 ശ്രീശങ്കര ജയന്തി.
മെയ് 15 അന്ത്രറ്ദേശിയ കുടുംബദിനം.
മെയ്17 ലോക വാര്‍ത്തവിനിമയദിനം.
 മെയ് 18 റസ്ല്‍ ജന്മദിനം
മെയ് 21   ഭീകര വിരുദധ ദിനം.
മെയ് 22     ജൈവ വൈവിധ്യദിനം
 മെയ് 22  രാജാറാം മോഹന്‍റായ് ജന്മദിനം
മെയ് 23 സി. കേശവൻ ജന്മദിനം
മെയ്24 കോമണ്‍ വെലത്ത്ദിനം.
മെയ് 25 സ്വദേശാഭിമാനി രാമക്രഷ്ണപിള്ള ജന്മദിനം
 മെയ് 26   കാര്‍ഗില്‍ ദിനം
മെയ് 27   നെഹ്രു ചരമദിനം
മെയ് 29 ഐക്യരാഷ്ട്രസമാധാനപാലകരുടെ ദിനം
മെയ് 31     ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം
മെയ് 31 മാധവിക്കുട്ടി ചരമദിനം
 ജൂൺ 1    ഉറൂബ് ജന്മദിനം
  ജൂൺ 1  ലോകക്ഷിര ദിനം
ജൂൺ 3 ജി. ശങ്കരകുറുപ്പ് ജന്മദിനം
 ജൂൺ4 അന്താരാഷട്ര നിഷകളങ്കദിനം.   
           
ജൂൺ 5      ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം
ജൂൺ 6 ഉള്ളൂർ ജന്മദിനം

ജൂൺ 8        ലോക സമുദ്ര ദിനം
 ജൂൺ 9    എം.എഫ്.ഹുസൈന്‍ ചരമദിനം
ജൂൺ 11 പാലാനാരായണൻ നായർചരമദിനം.
ജൂൺ 12   ബാല വേല വിരുദധ ദിനം
ജൂൺ 13 എം.ആർ നായർ ജന്മദിനം
 ജൂൺ 13  ഇ.എം.എസ് ജന്മദിനം
.
ജൂൺ 14               ലോക രകത ദാനദിനം.
ജൂൺ 15              കുട്ടിക്രഷ്ണമാരാർ ജന്മദിനം
ജൂൺ 15      ഉള്ളൂര്‍ ചരമദിനം
ജൂൺ 16       ഫാദേഴസ് ദിനം
ജൂൺ 17              ചങ്ങപുഴ ചരമദിനം.
ജൂൺ 17               മരുവൽക്കരണ ദിനം
ജൂൺ 18              അയ്യങ്കാളി ചരമദിനം.
ജൂൺ 19          പി. എൻ പണിക്കർ ചരമദിനം.
ജൂൺ 20           പിത്രദിനം.
 ജൂൺ 20      സാലിം അലി ചരമദിനം
ജൂൺ 20           അഭയാറ്ത്ഥി ദിനം
ജൂൺ 21 ലോകസംഗീതദിനം.
ജൂൺ 23 ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസേവനദിനം.
ജൂൺ 24 സിസ്റ്റർമേരി ബെനീജ്ഞ ജന്മദിനം
ജൂൺ 26 മയക്കുമരുന്നുവിരുദ്ധദിനം
ജൂൺ 26 ബങ്കിംചന്ദചാറ്റ്ര്‍ജി ജന്മദിനം
ജൂൺ 27  ഹെലന്‍ കെല്ലര്‍ജന്മദിനം
ജൂൺ 27 പ്രമേഹ ദിനം.
ജൂൺ 28 ദാരിദ്ര്യ ദിനം.
ജൂൺ 29 സ്ഥിതിവിവര ശാസ്ത്രദിനം.
ജൂലൈ 1 ആറ്ക്കിടെക്ചറ്ല് ദിനം.
ജൂലൈ 1 പൊന്‍കുന്നംവര്‍ക്കി ജന്മദിനം
ജൂലൈ 1   പി.കേശവദേവചരമദിനം
ജൂലൈ 1 ----- ഡോക്ട്സ് ദിനം.
ജൂലൈ 1 പൊങ്കുന്നംവർക്കി ജനനം.
ജൂലൈ 2 പൊങ്കുന്നംവർക്കി ചരമദിനം.
 ജൂലൈ 3  കെ.ദാമോദരന്‍ ചരമദിനം
ജൂലൈ 4 സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചരമദിനം.
ജൂലൈ 5 ബഷീർ ചരമദിനം.
ജൂലൈ 6  ലോക ജന്തുജന്യ രോഗദിനം
ജൂലൈ 7 സി.കേശവൻ ചരമദിനം.
ജൂലൈ 10 പി.സി കുട്ടിക്രഷണൻ ചരമദിനം.
ജൂലൈ 10  ചാള്‍സ് ഡിക്കന്‍സ് ചരമദിനം
ജൂലൈ11     ലോക ജനസംഖ്യ ദിനം
ജൂലൈ 12 എം.പി.പോൾ ചരമദിനം.
ജൂലൈ 14 കക്കാട് ജനമദിനം.
 ജൂലൈ 15  പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറി ദിനം

ജൂലൈ 16  മയ്യഴി വിമോചന ദിനം
. ജൂലൈ 17 മുണ്ടശ്ശേരി ജനമദിനം
.ജൂലൈ 18 മണ്ഡേല ജനമദിനം.
ജൂലൈ 19 ബാലാമണിയമ്മ ജനമദിനം.
ജൂലൈ 20 പി.കേശവദേവ് ജനമദിനം.
ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം
ജൂലൈ 22 ഗ്രിഗറ് മെന്‍ഡല്‍ ജന്മദിനം
.ജൂലൈ 23 ബാലഗംഗാധരന്‍ ജന്മദിനം.
.ജൂലൈ 25 താരാശങ്കര്‍ ബാനര്‍ജി ജന്മദിനം
ജൂലൈ 26 പട്ടം ചരമദിനം
 ജൂലൈ 26  ബര്‍നാദ ഷ ജന്മദിനം
ജൂലൈ 28 ലോക പ്രക്രതിസംരക്ഷണ ദിനം
ജൂലൈ 28 ദേശീയഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നിർമ്മാർജ്ജനദിനം.
ജൂലൈ 29 ലോക കടുവ ദിനം
ജൂലൈ 29 ഇരയിമ്മന്തൻപി ചരമദിനം.
ജൂലൈ 29 വിന്‍സ്റ്റ്ന്റ് വാങൊഗ്ചരമദിനം.
ജൂലൈ 31 കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ ജനമദിനം.
ആഗസ്റ്റ്1 അന്തര്‍ദേശിയ സുഹര്‍ത്ത് ദിനം
ആഗസ്റ്റ് 3  ദേശീയ ഹ്രദയശസ്ത്രക്രീയ ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 5 അന്തർദേശീയ സുഹ്രത്ത്ദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 6       ഹിരോഷിമ ദിനം
ആഗസ്റ്റ് 6 എസ്.കെ പൊറ്റ്ക്കാട് ചരമദിനം.
ആഗസ്റ്റ് 7 ടാഗോർ ചരമദിനം.
        
ആഗസറ്റ് 9   -       നാഗസാക്കി ദിനം
ആഗസറ്റ് 9 ക്യിറ്റ് ഇന്ത്യാദിനം
ആഗസറ്റ് 12 വിക്രം സാരാഭായി ജന്മദിനം
ആഗസറ്റ് 13 ഫ്ലോറന്‍സ് നൈറ്റിഗേല്‍ ചരമദിനം 
ആഗസറ്റ് 14 യുവജന ദിനം.
ആഗസറ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര ദിനം.
ആഗസറ്റ് 19 ജിവകാരുണണ്യാദിനം.
ആഗസറ്റ് 19 ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫിദിനം.
ആഗസറ്റ് 20 ലോക കൊതുക്ദിനം
ആഗസറ്റ് 20 സദ് ഭാവനാദിനം
ആഗസറ്റ് 23 അടിമക്കച്ചവട നിറ്മ്മാറജന സ്മരണ്‍ദിനം
സെപ്റ്റംബർ 1 കേശവമേനോൻ ജന്മദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 2 ലോകനാളീകേര ദിനം
സെപ്റ്റംബർ 5 അധ്യാപക ദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 7 ചന്തുമേനോൻ ചരമദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 8 ലോകസാക്ഷരത ദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 9 കേളപ്പൻ ജന്മദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 10 വക്കം അബ്ദുൾഖാദർ ചരമദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 11 പ്രാഥമിക ശുശ്രുഷാദിനം
 സെപ്റ്റംബർ 12 ലോകറബ്ബർ ദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനം.
സെപ്റ്റംബർ15  എഞ്ചിനിയര്‍ ദിനം
സെപ്റ്റംബർ15 ജനാധിപത്യദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 16        ഓസോൺ ദിനം
സെപ്റ്റംബർ 18 ലോകമുള ദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 19 കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ജന്മദിനം
സെപ്റ്റംബർ 20 ഐക്യരാഷ്ട്രസമാധാന ദിനം
സെപ്റ്റംബർ 21  സമാധാനദിനം
സെപ്റ്റംബർ 21  ഗുരു സമാധി.

സെപ്റ്റംബർ 21 -------അത്ഷൈമേഴ്സ് ദിനം
സെപ്റ്റംബർ 22 കോയിതമ്പുരാൻ ചരമദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 26 ബധിരദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 27  വിനോദ സഞ്ചാരദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 28 അറിയാനുള്ള അവകാശദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 28 റാബീസ് ദിനം
സെപ്റ്റംബർ 29 ബാലാമണിയമ്മ ചരമദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 29 ഹ്യദയ ദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 30 ക്ഷയരോഗനിവാരണദിനം.
ഒക്ടോബർ 1    -ലോകസസ്യാഹാര ദിനം
ഒക്ടോബർ 1 -----ലോക വയോധിക ദിനം
ഒക്ടോബർ 1 രക്തദാന ദിനം.
 ഒക്ടോബർ 2    ലോക അഹിംസാ ദിനം
ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധിജയന്തി.
ഒക്ടോബർ 2 ലോകസസ്യാഹാര ദിനം.
ഒക്ടോബർ 4 പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ജന്മദിനം
ഒക്ടോബർ3 ലോക പാറ്പ്പിടദിനം.
ഒക്ടോബർ 4 –ലോക മ്രഗസംരക്ഷണ ദിനം
ഒക്ടോബർ 5  ലോക അദ്ധ്യാപകദിനം
ഒക്ടോബർ7 നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ ജന്മദിനം
ഒക്ടോബർ8 ഇൻഡ്യൻ വ്യോമസേനാദിനം.
ഒക്ടോബർ9 ലോകതപാൽ ദിനം.
ഒക്ടോബർ 10 ചങ്ങപുഴ ജന്മദിനം
ഒക്ടോബർ 11 കാഴ്ചാദിനം
ഒക്ടോബർ12 ക്രഷണവാര്യർ ചരമദിനം.
ഒക്ടോബർ 13 ലോകകാഴച ദിനം
ഒക്ടോബർ 14 ലോകസ്റ്റാൻഡേർഡ് ദിനം.
ഒക്ടോബർ 14 സൌഖ്യദിനം
ഒക്ടോബർ 15 ---- ലോക അന്ധതാ ദിനം.
ഒക്ടോബർ 16 വള്ളത്തോൾ ജന്മദിനം.
ഒക്ടോബർ 16 ഇടശ്ശേരി ചരമദിനം.
ഒക്ടോബർ 17 ലോകദാരിദ്യനിര്‍മ്മാര്‍ജനദിനം.
ഒക്ടോബർ 18 ഇരയിമ്മന്തമ്പി ജന്മദിനം.
ഒക്ടോബർ 19 കാക്കനാടൻ ചരമദിനം.
ഒക്ടോബർ 20 അപ്പുനെടുങ്ങാടി ജന്മദിനം.
ഒക്ടോബർ 21 എ.അയ്യപ്പൻ ചരമദിനം.
ഒക്ടോബർ 21 പോലിസ് സ്മരണദിനം.
ഒക്ടോബർ 24 ഐക്യരാഷ്ട്രദിനം.
ഒക്ടോബർ 24 വികസനവിവരദിനം
ഒക്ടോബർ25 മുണ്ടശ്ശേരി ചരമദിനം.
ഒക്ടോബർ 27 വയലാർ ചരമദിനം.
ഒക്ടോബർ 28 ചെറുകാട് ചരമദിനം.
ഒക്ടോബർ 29 വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുസമാധി.
ഒക്ടോബർ 30    ലോക മിതവ്യയ ദിനം
ഒക്ടോബർ 31 ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭം.
ഒക്ടോബർ 31 –ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം.
നവംബർ 1 കേരളാപ്പിർവി ദിനം.
നവംബർ 2 ന്യുമോണിയ ദിനം
നവംബർ 2 ഡോ പൽ‌പ്പു ദിനം

.നവംബർ 2 ജോറ്ജ് ബറ്ണാഡ് ഷാ ചരമദിനം.
നവംബർ 6    പരിസ്ഥിതി ചൂഷണം തടയാനുള്ള ദിനം
നവംബർ 9 കെ.പി കേശവമേനോൻ ചരമദിനം.
നവംബർ 9 നിയമസേവനദിനം.
നവംബർ 10 ശാസ്ത്രദിനം.
നവംബർ 11 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസദിനം.
നവംബർ 12     ദേശീയ പക്ഷി നീരീക്ഷണ ദിനം
നവംബർ 12 ദേശീയബ്രൊഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ദിനം.
നവംബർ 12 സലിം അലി ജനമദിനം.    
നവംബർ 14  ശിശുദിനം.

നവംബർ 14 ------- ലോക ഡയബറ്റിക് ദിനം
നവംബർ 16 സഹിഷ്ണതാദിനം.
നവംബർ 17 ദേശീയ അവസ്മാരദിനം.
നവംബർ 17 വിദ്യാറ്ത്ഥി ദിനം.
നവംബർ 21 സി.വി.രാമൻ ചരമദിനം.
നവംബർ 21 ടെലിവിഷന്‍ ദിനം
നവംബർ 21 ലോക ആശംസദിനം.
നവംബർ 21 ലോക മീന്‍ പിടുത്തദിനം.
നവംബർ 24 എൻ.സി.സി.ദിനം
നവംബർ 25 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ദിനം.
നവംബർ 26 ദേശീയനിയമദിനം.
നവംബർ 27 ശ്രീകണേശരം പത്മനാഭപിള്ള ജന്മദിനം.
നവംബർ 29 കട്ടക്കയം ചെറിയാന്മാപ്പിള ജന്മദിനം.
നവംബർ 30 പഴശ്ശിരാജ ചരമദിനം.
ഡിസംബർ 1 --------- എയ്ഡസ് ദിനം
ഡിസംബർ 2 ദേശീയമലീനികരണ നിയന്ത്രണദിനം.
ഡിസംബർ 2 അടിമത്തനിറ്മാറ്ജ്ജനദിനം
ഡിസംബർ 2 ലോക കമ്പൂട്ടര്‍ സാക്ഷരതദിനം.
ഡിസംബർ 3 ലോകവികലാംഗ ദിനം.

ഡിസംബർ 3      ഭോപ്പാൽ ദിനം
ഡിസംബർ 4 നാവികസേനാദിനം
.ഡിസംബർ 5 വളനറിയറ് ദിനം.
ഡിസംബർ 6 അംബേദ്കർ ചരമദിനം.
ഡിസംബർ 7 സായുധസേനാപതാക ദിനം.
ഡിസംബർ 8 തോപ്പിൽ ഭാസി ചരമദിനം.
ഡിസംബർ 8 ദേശീയ മാനസികവിഭ്രാന്തിദിനം
.ഡിസംബർ9 അഴിമതി വിരുദ്ധദിനം.
ഡിസംബർ 10 മനുഷ്യാവകാശ ദിനം.
ഡിസംബർ 11 ലോകപർവത ദിനം
ഡിസംബർ 11 ലോക ആസ്മദിനം.
ഡിസംബർ 14 ദേശീയ ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണദിനം.
ഡിസംബർ 16 വിജയ് ദിവസ്
ഡിസംബർ 18 ന്യൂനപക്ഷ അവകാശദിനം.
ഡിസംബർ 20 മാനവ ഐക്യദാറ്ഡ്യദിനം
ഡിസംബർ 23    ദേശീയ കർഷക ദിനം
ഡിസംബർ 24 ദേശീയ ഉപഭോക്ത്രദിനം.

ഡിസംബർ 25 ക്രിസ്തുമസ്
.ഡിസംബർ 30 സാരാഭായി ചരമദിനം.

1 comment:

  1. ജൂണ് 27 പ്രമേഹദിനമല്ലല്ലോ
    നവമ്പര് 14 അല്ലെ പ്രമേഹദിനം

    ReplyDelete