യു എന്‍ വർഷങ്ങൾ

                                                            യു എന്‍  വർഷങ്ങൾ  
♦1972   പുസ്തക വർഷം
♦1973
കോപ്പർനിക്കസ് വർഷം
♦1974
ജനസംഖ്യാ വർഷം
♦ 1975 
വനിത വർഷം
♦ 1985
യുവജന വർഷം
♦1986
ലോക സമാധാനവർഷം
♦ 1987
അഭയാർത്ഥി പാർപ്പിട വർഷം
♦1988
എയ്ഡ്സ് വർഷം
♦ 1992 ബഹിരാകാശ വർഷം
♦ 1993
തദ്ദേശിയ ജനസംഖ്യ വർഷം
♦ 1994
കുടുംബ വർഷം
♦ 1995
സഹിഷ്ണുത വർഷം
♦ 1998
സമുദ്ര വർഷം
♦ 1999
വയോജന വർഷം
♦ 2000
കൾച്ചർ ഓഫ് പീസ് വർഷം
♦ 2001 സന്നദ്ധ സേവകാ വർഷം
♦ 2002
പർവ്വത വർഷം
♦ 2003
ശുദ്ധജലവർഷം
♦ 2004
നെല്ല് വർഷം
♦ 2005
ദൗതിക ശാസ്ത്ര പഠനവർഷം
♦ 2006
മരുഭൂമി മരുവൽക്കരണ നിരോധന വർഷം
♦ 2007
ഡോൾഫിൻ വർഷം
ധ്രുവ വർഷം
♦ 2008
ഭൗമ വർഷം
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വർഷം&
ശുചിത്വ വർഷം
♦ 2009
അനുരഞ്ജന വർഷം
പ്രകൃതിദത്ത നാരു വർഷം
അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതി ശാസ്ത്ര വർഷം
♦ 2010 ജൈവ വൈവിധ്യവർഷം
♦ 2011
വനവർഷം
രസതന്ത്ര വർഷം
വവ്വാൽ വർഷം
കടലാമ വർഷം
♦ 2012
സഹകരണ വർഷം
♦ 2013
ജല സഹകരണ വർഷം
♦ 2014 
ഫാമിലി ഫാമിംഗ് വർഷം
ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫി വർഷം
♦ 2015
മണ്ണ് വർഷം
പ്രകാശ വർഷം
♦ 2016
പയർ വർഷം
♦ 2017
സുസ്ഥിര ടൂറിസം വർഷംNo comments:

Post a Comment