കവിതകള്‍

 ഓണം
ഓണം---വയലാര്‍
  പരിസ്ഥിതി കവിതകള്‍
    കാടെവിടെ മക്കളെ അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍
ഒരു പാട്ട് പിന്നെയും --സുഗതകുമാരി
കുറ്റിപ്പുറം പാലം --ഇടശരി
കാറ്റേ കടലേ --പി.പി.രാമചന്ദ്രന്‍
സുഖം സുഖം--ഉള്ളൂര്‍
ഭുമിക്ക്‌ ഒരു ചരമഗീതം
മണലെഴുത്ത്- സുഗതകുമാരി
സൈലന്റെവാലിയില്‍ വിണ്ടും

മലയാളഭാഷ
എന്‍റെ ഭാഷ--വള്ളത്തോള്‍
ഭാഷ -- വള്ളത്തോള്‍

മാണിക്യവിണ വെണ്ണികുളംഒരു കവി മറ്റൊരു കവിയെ ക്കുറിച്ച് എഴുതിയവ
എഴുത്തച്ഛന്‍--വള്ളത്തോള്‍
ഗാന്ധിജയന്തി --വള്ളത്തോള്‍
ബഷിറിനെ ക്കുറിച്ച് എന്‍ .എന്‍.കക്കാട്ട്‌
എന്‍.വി.യെ കുറിച്ച് കെ.പി.രാമക്യഷ്ണന്‍
നാരായണഗുരു --വയലാര്‍
ഇടശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് പി .പി.രാമച്ചന്ദ്രന്‍
ഇടശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് സച്ചിദാനന്ദന്‍
മാടവനപ്പറമ്പിലെ ചിത --വയലാര്‍
പ്രണാമം--സച്ചിദാനന്ദന്‍
ബഷിറിനെ ക്കുറിച്ച് വിഷ്ണുനാരായണന്‍നമ്പുതിരി
എന്‍റെ ഗുരുനാഥന്‍ -വള്ളത്തോള്‍
ശ്രിനാരായണഗുരു- ആശാന്‍
കേരളം
മാത്യവന്ദനം- വള്ളത്തോള്‍

വിമര്‍ശനത്തിനുള്ള മറുപടി
അന്തര്‍മുഖന്‍ --വയലാര്‍
നാലിതള്‍പ്പുവ്‌- ഇടശ്ശേരി
എന്‍റെ ദന്തഗോപുരത്തിലേക്ക് ഒരുക്ഷണക്കത്ത്

സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുംആയി ബന്തമുള്ള കവിതകള്‍
വരികവരിക സഹജരേ -ആംശി നാരായണപിള്ള
മഴക്കവിതകള്‍
മഴ -- ഒ.എന്‍.വി.ക്യഷി
പടയാളികള്‍ വൈലോപ്പിള്ളി

No comments:

Post a Comment