മാന്ത്രികപദങ്ങള്‍

ഇടത്ത് നിന്ന വലത്തോട്ടും വലത്തു നിന്ന ഇടത്തോട്ടും ഒരു പോലെ വായിക്കാവുന്ന പദങ്ങള്‍

കടിക
കറുക
കത്തുക
കപ്പു ക
ക ഴുക
കീകീ 
കോപ്പികോ
കമ്മുക
കക്കുക
കനീക
കനക
കന്യക
കക്കുക
കണിക
കുറുകു
കലിക
കലപ്പപ്പലക
കണ്ണിക
കത്രിക
ഗമഗ
ഗംഗ


ഗരിഗ
ജലജ
ചാചാ
നിക്കിനി
നീട്ടിനി
നിപനി
നാനാ
നഗ്ന
നീളെനീ
നന്ദന
നയന
 നവിന
ന ളിന
നടന
നന
നെല്ലിനെ
എംജിഎം 
ജലജ  
ജിജി
ജടെജ
ജോജോ
ജെജെ

     
ഡാല്‍ഡാ ഡോഡോ
ഡംഡം
ഡിവിഡി  
തഴുത
തിരയുംരതി
തന്‍റെത  തിയതി
തലാത
തനത
ദുംദും 
ദാദാ
ദീദീ
ഞമ്മഞ  
പറവ
പീ പീ
പുഷ്‌പു
ബൌ ബൌ
ബീബീ
ബാബാ
ബിബി
ബിഗ്ബി

ബൈബൈ
മേഘമേ മാത്രമാ 
മോരുതരുമോ
മോഹമോ
മോരുതീരുമോ
മോരുചോരുമോ മോരുതോരുമോ
മോഹമോ
മധ്യമ
മമ
മാമാ
മിമി
മദാമ
മഞ്ചിമ 
മഹിമ
മഞ്ചുമ
മേലമേ
മേഘമേ
യാസിയാ
യോയോ
രണ്ടര
ലാലാ

ലുലു
വാടുവാ
വാവാ
വിടവി  
വറവ
വികടകവി
വല്ലവ
വരവ
വാവാ
ഷാഹിഷാ
സനിസ
സുപാസു
സുരാസു
സഗസ
സരിസ
സരസ
സഹസ
സമുസ
സിന്‍സി
സീസീ
സമോസ സില്‍സി
സനിസ

 സംസം
ഷര്‍ഷ
ഹില്ലാഹി
റ്റൊമാറ്റൊ
റാംജിറാം

No comments:

Post a Comment