പ്രധാനവര്‍ഷങ്ങള്‍

രാമചരിതം(ആദ്യ മലയാളക്രതി) ---12(നൂറ്റാണ്ട്)
ഉണ്ണിയച്ചിചരിതം--------------  13(നൂറ്റാണ്ട്)
ഉണണിയാടിചരിതം -------------------  14(നൂറ്റാണ്ട്)
ഉണണീനീലിസന്ദേശം---------------------  14(നൂറ്റാണ്ട്) 
ലീലാതിലകം      -------------------------14(നൂറ്റാണ്ട്) 
ഉണ്ണിച്ചിരുതേവിചരിതം ---------------  14(നൂറ്റാണ്ട്)  
വാസ്കോഡഗാമ കേരളത്തിൽ ----  1498
ചെറുശ്ശേരി         ---------------   15 (നൂറ്റാണ്ട്)
കണ്ണശന്മാർ          -------------   15 (നൂറ്റാണ്ട്)
എഴുത്തച്ചൻ         ------------ --  16 (നൂറ്റാണ്ട്)
മണ്ണാപ്പേടി നിരോധനം           1696
കോട്ടയ്ത്തുതൻപുരാൻ    ------------- 17 (നൂറ്റാണ്ട്)
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം --- -----------     1721
കുളച്ചൽ യുദധം --   -----------      1741
അവസാനത്തെ മാമാങ്കം നടന്ന വർഷം   -- 1743
സംക്ഷേപകവേദാർത്ഥം( ആദ്യമായി അച്ച്ടിച്ച ഗ്രനഥം)  1772
ഉണ്ണായിവാര്യർ      -------------------------  18 (നൂറ്റാണ്ട്)    
ഇരിയൻപൻ തൻപി      --------------    18 (നൂറ്റാണ്ട്)    
നൻപ്യാർ              --------------------  18 (നൂറ്റാണ്ട്)    
വർത്തമാനപുസ്തകം(ആദ്യ യാത്ര വിവരണം) 18 (നൂറ്റാണ്ട്)
വൈകുണ്ഠ സ്വാമി      1809
കുണ്ടറ വിളംബരം ---- ------1809
കുറിച്യർ ലഹള -------------------------------      1812
അടിമകച്ചവട നിരോധനനിയമം            1812
തൈക്കാട്ട് അയ്യാസ്വാമി                  1814
സകലജാതികാക്കും ഓടുമേയാന്‍ അനുവാദം  1817
സ്വണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് വിന്വലിച്ചത്  1818
ചാന്നാർ ലഹള --  -----------------------------      1822
പഞ്ചാംഗം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് -------------    1836
സമത്വസമാജം                           1836
ബൈബിൾ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ ------     1842

രാജ്യസമാചാരം(ആദ്യ പത്രം )   ----------------    1847
രാജാരവിവറ്മ്മ                        1848
വൈകുണ്ഠ സ്വാമി (മരണം)                1851
കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ (ആദ്യമായി )             1851
ചട്ടമ്പിസ്വാമി                                1853
അടിമനിരോധനനിയമം                    1855
ശ്രീനാരായണഗുരു                       1856
ഊഴിയം വേലനിറ്ത്തലാക്കിയത്            1865
വണ്ടിയില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ എല്ലാവറ്ക്കും അവകാശം 1865
കേരളകൌമദി (വ്യാകരണ ഗ്രനഥം) -----------------------–1875
മറിയാമ്മനാടകം                                   1878
        മഹച്ചരിതസംഗ്രഹം(പ്രഥമ ജീവചരിത്രം)1880
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സാഹിത്യചരിത്രം ----     1881
കേരളീയഭാഷാശാകുന്തളം(കേരളവര്‍മ്മ)           --------------  1882
കുന്ദലത (നോവൽ)              --------------   1887
അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷഠ                      1888
ഇന്ദുലേഖ                     1889
മലയാളി മെമ്മോറിയൽ            ----------   1891
മാർത്താണഡവർമ്മ (ചരിത്രനോവൽ)    ------------ 1891
വാസനാവിക്രതി (ചെറുകഥ)         -----------   1891
വില്ലുവണ്ടിസമരം(അയ്യങ്കാളി)               1893
മലയവിലാസം                  -------------------1895
സ്വാമി വിവേകാന്ന്ദന്‍ (കേരളത്തില്‍)          1896
ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ -             ----------  1896
കേരളപാണിനിയം(വ്യാകരണഗ്രന്ഥം )       ---  1896
ഭാഷാഭൂഷണം (അലങ്കാരഗ്രന്ഥം )        ------   1902
എസ് എൻ ഡി പി        --------------         1903
വിവേകോദയം പത്രം (ആശാൻ)   ----------       1905
വാല്മികിരാമായണം(വള്ളത്തോള്‍)     ----      1905-07 
അധ:കൃതറ്ക്ക് സ്കൂള്‍പ്രവേശനം             1907
കാറ്ഷിക ലഹള(അയ്യങ്കാളി)                 1907
ഗദ്യമാലിക (ഉപന്യാസ സമാഹാരം)   --------     1907
വീണപൂവ്                    -------------------- 1907
കുറുപ്പില്ലക്കളരി (ഗദ്യനാടകം)       -----------------  1909
ചങ്ങപ്പുഴ                      ---------------  1911
ധർമ്മരാജാ (നോവൽ)         -------------------     1913                                           
ഉമാകേരളം (മഹാകാവ്യം)          ------------------- 1913
കേശവീയം(മഹാകാവ്യം)           ----------------  1914
ബാലരാമായണം(കുമാരനാശാന്‍)                1916
സഹോദരസംഘം                          1917
സാഹിത്യമഞജരി (വള്ളത്തോൾ)      --------------------1917
കേരളപാണിനിയം(പരിഷ്ക്കരിച്ച്ത്)    ----------------  1917
രാമരാജബഹദുർ (ചരിത്ര നോവൽ)       --    -1918
ചിന്താവിഷ്ടയായ സിത                     1919
നിയമസഭാ പ്രക്ഷോഭണം ----------------------------------------
വാഗൺ ദുരന്ദം --------------------------------1921
മ്ലലബാർ കലാപം ----------------------   1921                       
മാത്രഭൂമി  ------------------------        1923                               
ശബദതാരാവലി   -------------        1923
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ------------------------ 1924
ചട്ടമ്പിസ്വാമി(സമാധി)              1924
ആത്മാഭിമാനപ്രസ്ഥാനം             1925 
സ്വയം മര്യാദാവാദിപ്രസ്ഥാനം       1925
സീതാലക്ഷമി(ചരിത്രനാടകം)--------------   1926
കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ (ശ്രീനാരായണഗുരു)  1927
കേരളകലാമണഡലം ------------------ 1927
വിഗതകുമാരൻ (ആദ്യസിനിമ)----------------  1928
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം -----------------------------1930
ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം -------------------------1931
നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭണം ---------------------------1932
രാമച്രിതം (പൂർണ്ണമായി പ്രസദ്ധികരിച്ചത്)  1932
രമണൻ(ചങ്ങപ്പുഴ)          ---         1936
ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം   -----       1936
തിരുവിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാല       1937
സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ്സ് പ്രക്ഷോഭണം -------------- 1938
ബാലൻ (സിനിമ)        --           1938
ഭഗ്നഭവനം(എന്‍.ക്യഷ്ണപിള്ള)           1940 
കയ്യൂർ സമരം -------------------------------------------- 1941
പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘടന ---  1944
സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം ---  1945
പുന്നപ്ര വയലാർ          ------------      1946
പ്രജാമണഡല പ്രക്ഷോഭണം -----------------------------1946
മദിരാശിക്ഷേത്രപ്രവേശനനിയമം            1947
മനസ്വിനി(ചങ്ങപുഴ)                1947..
ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരം(കൊച്ചിയില്‍)     1948
ചങ്ങപ്പുഴ (മരണം)                   1948        
തിരു കൊച്ചി സംസ്ഥാനം -----------------------------1949
കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി   -----------------1956
വിമോചന സമരം ---------------------------------------1959
കാഞ്ചനസീത(നാടകം)  -----------           1961
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമി  --     1962
പുരണ നിഘണ്ടു   --------------            1964
കേരള ഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് --------------         1968
സാകേതം(നാടകം)       -----------------       1975

ലങ്കാലക്ഷ്മി(നാടകം)    -------------------------    1976

2 comments: