മാത്യകാ ചോദ്യങ്ങള്‍

കേരളത്തിലെ മലയാള  അദ്ധ്യാപകര്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ കുടാതെ വാട്ടാസ് അപ്പ്‌ ഗ്രുപ്പ്(അമ്മ മലയാളം)വഴി ലഭിച്ചവയും.
കാലാതിതം കാവ്യവിസ്മയം
ജിവിതം പടര്‍ത്തുന്ന വേരുകള്‍

No comments:

Post a Comment