എഴുത്തച്ഛ്ന്‍ പുരസ്ക്കാരം

                                                                                                                                                                           ശൂരനാട് കുഞ്ഞന്‍പിള്ള  1993
തകഴി ശിവശങ്കരപിളള   1994
ബാലാമണിയമ്മ          1995
ഡോ.കെ.എം.ജോറ്ജ്ജ്      1996
പൊങ്കുന്നം വറ്ക്കി        1997
എം.പി.അപ്പന്‍            1998
കെ.പി.നാരായണപിഷാരടി    1999
പാലാ നാരായണന്‍ നായറ്     2000
ഒ.വി.വിജയന്‍            2001
കമല സുരയ്യ            2002
ടി.പദ്മനാഭന്‍             2003
സുകുമാറ് അഴീകോട്        2004
എസ്.ഗുപതന്‍ നായറ്        2005
പി.വി.അയ്യപ്പന്‍             2006
ഒഎന്‍.വി.കുറുപ്പ്            2007
അക്കിത്തം                 2008
സുഗതകുമാരി              2009
എം.ലീലാവതി              2010
എം.ടി.വാസുദേവന്‍ നായറ്    2011
ആറ്റൂറ് രവിവറ്മ്മ         2012
എം.കെ.സാനു            2013
വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പുതിരി  2014
പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്‍  2015  
സി.രാധാക്യഷ്ണന്‍     2016
കെ.സച്ചിദാനന്ദന്‍        2017
എം.മുകുന്ദന്‍           2018