റഫറന്‍സ്

  • 1 ഉണ്ണിനിലിസന്ദേശം----പഠനം(ശുരനാട്ടു കുഞ്ഞന്‍പിള്ള )
  • 2  കേരളപാണിനിയം
  • 3   നാട്ടറിവും നാമപഠനവും
  • 4   പച്ചമലയാളനിഘണ്ടു
  • 5  പത്രങ്ങള്‍ ,മാസികകള്‍ ,വാരികകള്‍
  • 6   പുരാണസ്ഥലനാമകോശം
  • 7   ലിലാതിലകം ------പഠനം (ശുരനാട് കുഞന്‍പിള്ള )
  • 8   ശബ്ദതാരാവലി   
  • 9   സ്ഥലനാമകൌതുകം 1&2        10    ശബ്ദപരിണാമം    11    മലയാളവും മലയാളികളൂം     12  സമഷ്ടി  13 ആലോചന ----എം എന്‍   കാരശേരി. 14 ക്ലിയോപാര്‍ടാ മലയാളി പെണ്‍ ------ വേലായുധന്‍ പണിക്കശേരി. 15  സംസ്ക്ര്ത നിരുക്ത കോശം 16 ഇന്‍ഡ്യന്‍ എതിസ്ട് പബ്ലിഷേഴ്സ് (ബുക്സ്)  17 മലയാളനാടകം 18 ലഘുസംസ്ക്ര്തം 19 സംസ്ക്ര്ത മലയാളനിഘണ്ടു  20 ഊരും പേരും  21 ജൈവാഭാഷാ ശാസ്ത്രവും   മലയാള ഭാശാഗവേഷനവും 22 വിലവിക്കുന്ന  സിനഗോഗുകള്‍ 23 വനിത 24 ബാലരമ 25 അളകനന്ദ 26 ഹൈമവതഭൂവില്‍  27 പ്രശ്നോപനിഷത്ത് 28 കടോപനിഷത്ത് 29 യേശു ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നു 30 അമരകോശം 31 ശബ്ദപരിമാണം 32 സംസ്ക്യത നിരുക്തകോശം 33 ആദികൈ ലാസ യാത്ര