പ്രധാനതുള്ളല്‍ ക്യതികള്‍

പ്രധാനതുള്ളല്‍ ക്യതികള്‍
ഓട്ടൻ തുള്ളലുകൾ(കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍)
·         സ്യമന്തകം
·         കിരാതം വഞ്ചിപ്പാട്ട്
·         കാർത്തവീര്യാർജ്ജുനവിജയം
·         രുഗ്മിണീസ്വയം‌വരം
·         പ്രദോഷമാഹാത്മ്യം
·         രാമാനുജചരിതം
·         ബാണയുദ്ധം
·         പാത്രചരിതം
·         സീതാസ്വയം‌വരം
·         ലീലാവതീചരിതം
·         അഹല്യാമോഷം
·         രാവണോത്ഭവം
·         ചന്ദ്രാംഗദചരിതം
·         നിവാതകവചവധം
·         ബകവധം
·         സന്താനഗോപാലം
·         ബാലിവിജയം
·         സത്യാസ്വയം‌വരം
·         ഹിദിംബവധം
·         ഗോവർദ്ധനചരിതം
ശീതങ്കൻ തുള്ളലുകൾ(കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍)
·         കല്യാണസൗഗന്ധികം
·         പൗണ്ഡ്രകവധം
·         ഹനുമദുത്ഭവം
·         ധ്രുവചരിതം
·         ഹരിണീസ്വയം‌വരം
·         കൃഷ്ണലീല
·         ഗണപതിപ്രാതൽ
·         ബാല്യുത്ഭവം
പറയൻ തുള്ളലുകൾ(കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍)
·         സഭാപ്രവേശം
·         പുളിന്ദീമോഷം
·         ദക്ഷയാഗം
·         കീചകവധം
·         സുന്ദോപസുന്ദോപാഖ്യാനം
·         നാളായണീചരിതം
·         ത്രിപുരദഹനം
·         കുംഭകർണ്ണവധം
·         ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം


No comments:

Post a Comment