പലവകപേപ്പര്‍ ജുബിലി                            1 വര്‍ഷം
അയണ്‍                              5
പോട്ടറി                          10
ക്രിസ്റ്റല്‍                         15
ചൈനാ                         20
സില്‍വര്‍ ജുബിലി        25 വര്‍ഷം
പേള്‍                              30
കോറല്‍                         35
റുബി ജുബിലി               40 വര്‍ഷം
സഫയര്‍                                 45
ഗോള്‍ഡന്‍ ജുബിലി     50 വര്‍ഷം
എമറാള്‍ഡ                   55
ഷഷടി                                 60
 ഡയമണ്ട ജുബിലി        60 
സപതതി                            70
 പ്ലാറ്റിനം ജുബിലി          75 വര്‍ഷം

ട്ടൈട്ടാനിയം ജുബിലി     75 or 100 വര്‍ഷം
നവതി                                  90
  ശതാബദി                                 100
സഹസ്രം                           1000


ഗ്രേറ്റ് ജുബിലി                 2000 വര്‍ഷം
                                         

                     നിരുപണ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍
അനുമതി വാദം           ഭട്ടശങ്ക്കന്‍
അഭിനവഭാരതി           അഭിനവഗുപ്തന്‍
അഭിവ്യക്തിവാദം       അഭിനവഗുപ്തന്‍                                         
അലങ്കാരസര്‍വ്വസ്വം       രുജ്ജകന്‍
ഉത്പത്തി വാദം              ഭട്ടലൊല്ലടന്‍
ഔചിത്യവിചാരചര്‍ച്ച       ക്ഷേമേന്ദ്രന്‍
കവികണടാഭരണം            ക്ഷേമേന്ദ്രന്‍
കാവ്യദര്‍ശനം                    ദണഡി
കാവ്യപ്രകാശം                 മമ്മടന്‍
കാവ്യമീമാംസ                 രാജശേഖരന്‍
കാവ്യാനുശസനം              വാഗ്ഭടന്‍ -2
കാവ്യാലങ്കാരസുത്രവ്യത്തി         വാമനന്‍
കാവ്യാലങ്കാരസംഗ്രഹം              ഉദ്ഭടന്‍
കാവ്യാലങ്കാരം                            രുദ്രഭടന്‍
കാവ്യാലങ്കാരം                           ഭാമഹന്‍
കുവലയാനന്ദം                         അപ്പയ്യദിക്ഷിതന്‍
ധ്വന്യാലോകം                        ആനന്ദവര്‍ദ്ധനന്‍
നാട്യശാസത്രം                      ഭരതമുനി
ഭക്തവാദം                     ഭട്ടനായകന്‍
രസഗംഗാധരം                 ജഗനാഥപണഡിതന്‍
വക്രോക്തിജീവിതം        കുന്തകന്‍
വാഗ്ഭാടാലങ്കാരം                  വാഗ്ഭടന്‍  -1
വ്യക്തിവിവേകം                  ഭട്ടതുതന്‍
സരസ്വതി കണടാഭരണം      ഭോജന്‍
സാഹിത്യദര്‍പ്പണം                 വിശ്വനാഥ്ന്‍

സുവ്യത്തിതിലകം                    ക്ഷേമേന്ദ്രന്‍
  


 

No comments:

Post a Comment