പദവിസ്മയം

                                                                1 കിഴങ്ങന്‍
കിഴങ്ങനെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ആരാണ് കിഴങ്ങൻകിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. മണ്ണിനടിയിലാണ് കിഴങ്ങ് വളരുന്നത് .പുറമെ അതിന്റെ ചെടി മാത്രം. അതാണ് കിഴങ്ങനും. കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നവൻ. വെറുതെ ചിലയക്കാത്തവൻ.അപ്പോൾ കിഴങ്ങൻ ബുദ്ധിമാനാണ് .നമ്മൾ ആ പദം ഗുണമില്ലാത്തവനെന്നർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു.
                                                              2 പ്രാക്യതന്‍
ചില യാ ളു ക ളെ പ്രാകൃത നെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ പരിഷ്ക്കാരമില്ലായ്മയാണ് ആ വിളിക്ക് അടിസ്ഥാനം.അപ്പോൾ പ്രാകൃതൻ പരിഷ്ക്കാരമില്ലാത്തവൻ ആണോ?. അല്ല.പ്രകൃതി ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനാണ് അതായത് നീണ്ട നാളത്തെ വളർച്ചയിലെ ചില അടയാളങ്ങൾ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ.ആ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാകൃതർ ആണ്. അല്ലാതെ പരിഷ്ക്കാരമില്ലാത്തവൻ അല്ല പ്രാകൃതൻ..
.                                                                             3 മടയന്‍
 മടയനെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. മടയക്കുന്നവൻ മSയൻ.മടയ്ക്കുകയെന്നു വച്ചാൽ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുകയെന്നർത്ഥം. ' സുഷമതയും ബുദ്ധിശക്തിയും ആവശ്യമുള്ള പ്രയ്തനം.എന്നാൽ ഇന്നോ?ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധിഹീനനെന്നായി മാറി. ഒരു പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റo നോക്കു.മഠയനെന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മടയനെന്നാണ്.
                                                                        4 അകമ്പടി
 നമുക്ക്‌ അകമ്പടിയെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അകമ്പിടി യെന്നെഴുതാറുണ്ട്. എന്താണ് അകമ്പടി?. പടിയെന്നാൽ ശമ്പളമെന്നർത്ഥം. ശമ്പളം പറ്റി കൊണ്ട് അകത്തു ചെയ്യുന്ന ജോലി .എന്നാൽ ഇന്നോ പുറകിൽ നടക്കലായിഅകമ്പടി. അകമ്പടി സേവിക്കുകയെന്ന പ്രയോഗം ഭാഷയിൽ നിലവിൽ ഉണ്ട്.
                                                                    5 എരുത്തില്‍
എരുത്തിൽ.ഈ പദം കേൾക്കാത്ത മലയാളികൾ ഇല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥമോ?. എരുത് ഒരു ദ്രാവിഡ പദമാണ് .കാള, മൂരി എന്നൊക്കെയാണ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ കാള കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എരുത്തിൽ. എന്നാൽ നാം പശുവിനെയും എരുത്തിലിൽ കിടത്തി.കോഴിക്കൂട് കൂടി നാം എരുത്തിൽ വച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം ആലോചിച്ചു നോക്കു.
                                                                           6 വിഷു
വിഷുവത് എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് വിഷു ഉണ്ടായത്.രാവും പകലും തുല്യമായ തെന്നാണർത്ഥം. കാർഷികോത്സവമാണ് വിഷു. സൂര്യൻ മേടം രാശിയിലോ തുലാം രാശിയിലോ പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്.വിഷുവിന് കണി ഒരുക്കുന്നതിന് കൊന്നപ്പൂവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതു കൊണ്ടാവാം കൊന്നയെ കണികൊന്നയെന്ന് വിളിച്ചത്
.                                                                           7 ഭരണി
നമുക്ക്‌ ഭരണിയെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഭരണ ഒരു സംസ്കൃത പദമാണ്. ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പോഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതു കൊണ്ടാണ് മലയാളികൾ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭരണിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഗുണം, വീര്യം ഇവ കൂടാൻ. ഇവിടെ ഭരണാധികാരി ഭരണാധിപൻ ,ഭരണ കർത്താവ്, ഭരണ കർത്താക്കൾ എന്നീ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ആലോചിക്കുകയും കാലിക പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യു.
                                                                       8 ചാരായം
 നമുക്ക് 'ചാരായ 'മെ ന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. 'ചാര'യെന്ന സംസ്കൃത ധാതു വിന് ചുറ്റി നടക്കുന്നതെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ 'ചാരായം 'ചുറ്റി നടത്തുന്നതാണ്. 'ചാരായ'മുപയോഗിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമാണ്. അവർ ലക്ക് കെട്ട് നടന്നു പോകുന്നു. ഇതു പോലെയാണ് 'ചാരൻ', 'ചാരം' തുടങ്ങിയ പദങ്ങളും. 'ചാര'നെന്ന പദം നോക്കു.ചുറ്റി നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കുന്നവൻ.'ചാര'മാകട്ടെ, കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അത് ചുറ്റി കറങ്ങി പറക്കാറുമുണ്ട്.
                                                                               9 മദ്യം
.മദ്യമെന്ന പദം കേൾക്കാത്തവർ ഇന്നില്ല. പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആണ് രസം. മദം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മദ്യം. മദത്തിന് അഹങ്കാരമെന്നാണ് അർത്ഥം. മദൃവിക്കുന്ന പലരുടെയും അവസ്ഥ പദത്തിന്റെ അർത്ഥവുമായി യോജിച്ചു പോകുന്നു. മദ്യ വിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഹങ്കാരമാണ്. അപ്പോൾ അഹങ്കാരമുണ്ടാക്കുന്നത് മദ്യം.
                                                                               10 മാടമ്പി
മാടമ്പിയെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഇന്ന് ഈ പദം ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗമില്ല. അർത്ഥലോപം സംഭവിച്ച പദമാണിത്. മാടമ്പ് യെന്ന പദത്തിന് അധികാരമെന്നാണർത്ഥം. അധികാരമുള്ളവൻ ആണ് മാടമ്പി.എന്നാൽ ഇന്ന് ശക്തിയുള്ളവൻ, കരുത്തുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാടമ്പി ഉപയോഗിക്കന്നു.
                                                                             11 അടുത്തു

അടുത്തൂൺയെന്ന പദത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ദ്രാവിഡ പദം ചേർന്ന രൂപമാണ് ഇത്. പെൻഷൻ പറ്റുകയെന്നർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അടുയെന്ന ദ്രാവിഡ പദത്തിന് ദാനമെന്നർത്ഥമുണ്ട്. ദാനം കിട്ടിയ ഊണ് ആണ് പെൻഷൻ എന്നർത്ഥം. ശരിക്കും പെൻഷൻ ധാനമല്ലല്ലോ. അടുത്തു കിട്ടുന്ന ഊൺയെന്നർത്ഥം ശരിക്കും യോജിക്കും.
                                                                                 12 പണ്ഡിതന്‍

പണ്ഡിതൻ എന്ന പദത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക ഇന്ന് ചിന്തിക്കാം.ഇത് ഒരു സംസ്കൃത പദമാണ്.സംസ്കൃതത്തിൽ പണ്ഡയെന്ന പദത്തിന് അറിവെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ പണ്ഡയുള്ളവൻ അതായത് അറിവുള്ളവൻ പണ്ഡിതൻ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു ചെറുപക്ഷം പണ്ഡിതൻ അല്ല പണ്ഡിതമ്മ ന്യൻ ആണ്.പാണ്ഡിത്യമുണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നവർ.
                                                                                          13 ശാഖ

ശാഖയെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സംഘടനങ്ങൾക്കും അനേകം ശാഖകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ശാഖയെന്ന് അന്വേഷിക്കാം.ഖം എന്ന സംസ്കൃത ശബ്ദത്തിന് ആകാശ മെന്നർത്ഥം. ശ യെന്നത് ശയിക്കുന്നത് .അപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ ശയിക്കുന്നത് ശാഖ. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ ആകാശത്തിലാണല്ലോ ശയിക്കുന്നത്. കാലം മാറിയപ്പോൾ നിലത്ത് നിൽക്കുന്നവയും ശാഖകളായി.
                                                                                                  14 അധരം
. നമുക്ക് അധരമെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഈ പദത്തിന് ചുണ്ടെന്ന് പൊതുവിൽ അർത്ഥം നാം പറയാറുണ്ട്. അധ: യെന്ന സംസ്കൃത പദത്തിന് കീഴ് എന്നാണർത്ഥം. ആ നിലയിൽ അധരം ചൂണ്ടല്ല, കീഴ്ചുണ്ടാണ്.
                                                                                             15 നാരദന്‍
നാരദൻ നമുക്ക് നിത്യ  പരിചയമാണല്ലോ?. ആരാണ് നാരദൻ?. നമ്മൾ അ പദം ഏഷണിക്കാരനെ ന്നർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിലരെ ആ പേരിൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.നാരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനെന്നാണർത്ഥം. നാരം  അറിവ് ആണ്. അപ്പോൾ അറിവ് നല്കുന്നവനാണ് നാരദൻ.ശരിയായ വിധത്തിൽ പകർന്നു കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ? അറിവ് സ്വീകരിച്ചവർ ശരിയായി മനസിലാക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ ഏഷണിക്കാരനെന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. 
                                                                                                16 നാകം 
 നാകമെന്ന പദം സ്വർഗമെന്നർത്ഥത്തിൽ കേൾക്കാത്തവർ ചുരുക്കം. എങ്ങനെ ആ പദത്തിന് സ്വർഗമെന്നർത്ഥം കിട്ടിയെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കു.സംസ്ക്യത പുല്ലിംഗശബ്ദമായ നാകം, ന+ അകം എന്നാണ് പിരിച്ചെഴുതേണ്ടത്.അകത്തിന് പാപമെന്നർത്ഥം. ന യ്ക്ക് ഇല്ലയെന്നും. അപ്പോൾ പാപമില്ലാത്ത ,സുഖമുള്ള സ്ഥലം നാകം ( സ്വർഗo). അപ്പോൾ നാകീ (ദേവൻ),നാകു(വാല്മീകി ) ഇവ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാവുന്നതെയുള്ളു.
                                                                                       17 വിലസുക
വിലസുകയെന്ന പദം കേൾക്കാത്തവർ ചുരുക്കം. അഹങ്കരിക്കുകയെന്നർത്ഥമതി നിപ്പോൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ എന്താണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം?. വിശേഷപ്പെട്ട രീതിയിൽ ശോഭിക്കുകയെന്നർത്ഥം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്  വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നവരെന്നാണ് ആ പദത്തിനർത്ഥം. അപ്പോൾ വിലാസിനി, വിലാസം എന്നിവയുടെ അർത്ഥത്തെ ക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കു. വിലാസം വിശേഷാർഥകമായ ശബ്ദമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ഭാവം, ഹാവം, ഹേലം തുടങ്ങി ശൃംഗാരപ്രധാനങ്ങളായ 28 ചേഷ്ടകളിലൊന്നാണ് വിലാസം. വിലാസമറിയുന്നവൾ വിലാസിനി.
"ഭാവം മാറി ഹാവമായി
ഹാവം മാറി ഹേലമായി
പൂവല്മേനി പുളകത്താൽ
ഭൂഷിതമായി"
ഇങ്ങനെയൊരു നതോന്നതാശീല് ഓർമയിൽ വിലസുന്നു.
ചുണ്ടുകടിച്ചു ചുവപ്പിക്കലും സാരിത്തുമ്പു പിടിച്ചിടലും കാല്നഖംകൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കലും ഒക്കെ വിലാസങ്ങളാണ്.
                                                                                         18 അലസന്‍
അലസൻ_ മടിയനെന്നർത്ഥത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് അലസൻ. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?. വളരെ രസകരമായിരിക്കും അർത്ഥം.ലസ് _ ശോഭിക്കുകയെന്നാണർത്ഥം. അപ്പോൾ ശോഭിയ്ക്കാത്തവനാണ് അലസൻ, മടിയനല്ല.
                                                                                        19 കാളന്‍ 

കാളനെന്ന പദം കേൾക്കാത്തവരും ഉപയോഗിക്കാത്തവരും ചുരുക്കം. മോര് കറിയാണല്ലോ കാളൻ. മോരുകരിയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഈ പേര് ലഭിച്ചു.കാളുകയെന്ന പദത്തിന് ദഹിപ്പിക്കുകയെന്നർത്ഥമുണ്ട്.  ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവസാനയിനമാണല്ലോ കാളൻ. കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നവൻ.അപ്പോൾ കാളയെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കു. മോരിൽ  lactic acid എന്ന ( പുളിപ്പുളള) അമ്ലം ഉണ്ട്. 1) പ്രതിരോധശക്തി കൂട്ടും. 2) Enzymes വരുത്തി  ദഹനശക്തി കൂട്ടും. 3) Calcium, magnesium, copper, iron എന്നിവ വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.
                                          20 കോഴി 
കോഴി എന്ന പദം കേൾക്കാത്തവർ ചുരുക്കം. മനുഷ്യനുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ഒന്ന്. കോഴിയെന്ന പേര് എങ്ങനെ ലഭിച്ചുയെന്ന ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?.ആലോചിച്ചുനോക്കു അതിന്റെ രൂപം.കോടിയത് (വളഞ്ഞത്)_കോടി.കോട്ടം, കോടുക എന്നിപ്രയോഗങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ഉണ്ട്. കോടി കോഴിയായതാവാം.ട_ഴ വിനിമയം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചാരണത്തിലൂടെ 
                                                                                                   21   പട്ടി
പട്ടിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ?.മനുഷ്യനുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം പട്ടിയ്ക്ക് ആണ്. ഈ ജന്തുവിനെ എന്താണ് പട്ടിയെന്നു വിളിക്കാൻ കാരണം.പടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ശിലം ഇതിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. പടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് പട്ടി. അപ്പോൾ പടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ.
                                            22  തുണി
വസ്ത്രമെന്നർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണല്ലോ തുണി. എങ്ങനെയാണ് തുണിയെന്നപേര് ഉണ്ടായതെ ന്ന് ആലോചിക്കാം. തുണയെന്ന പദത്തിന് സഹായിക്കുകയെന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. അപ്പോൾ തുണയ്ക്കുന്നത് തുണി. ശരീരം മറയ്ക്കാനാണല്ലോ തുണി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ടാവാം ഈ പേര് ലഭിച്ചത്.
                                   23 രാജാവ്
ഇന്ന് നമുക്ക് രാജാവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ ?.ആരാണ് രാജാവ്?.രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവൻ രാജാവെന്നാണല്ലോ വയ്പ്പ്.എന്നാൽ ഇത് ശരിയോ?.രാജ് എന്ന പദത്തിന് ശോഭിക്കുകയെന്നാണർത്ഥം.അപ്പോൾ ശോഭിക്കുന്നവൻ രാജാവ്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലി ഗുണകരമായി ചെയ്തു വിജയിക്കുന്നവൻ അതിൽ രാജാവാണ്. രാജാവിനെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവനായി ചുരുക്കി കാണണോ


                                     24കവി
ആരാണ് കവി.ഇന്ന് കവിതയെഴുതുന്നവനാണല്ലോ കവി. പണ്ട് സാഹിത്യരചയിതാവ് എന്നായിരുന്നു പദത്തിന്റെ  അർത്ഥം.യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിഞ്ഞു പറയുന്നവനാണ് കവി. കവിഞ്ഞു പറയുകയെന്നു വച്ചാൽ ഒരു കാര്യം സൗന്തര്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുക.അതിന് ഉചിതമായ മാർഗം അവലംബിക്കുക .അതാണ് സാധാരണക്കാരും കവികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം .ഇന്ന് കവിതയെഴുത്തുന്നവർ എല്ലാം കവികളോ?
                                       25 പറ
പഴയകാലത്ത്  ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു അളവ് ഉപകരണമാണ് പറ. നെല്ല് അളക്കുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.ഈ പദത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ.എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം.പറയുന്നത് പറ എന്നർഥം പറയാം.പറച്ചിൽ ഒരു അളവ് ആണ്. ഇത്ര നെല്ല്  എന്ന് പറയുന്നത് അളവ് ആണ്. ഒരു പറ നെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെല്ലിന്റെ അളവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.അളവ് അളക്കാൻ,പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പറ

                                26ആഭാസന്‍

ആഭാസനെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ആഭാസമെന്ന പദത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ർത്ഥം തോന്നലെന്നാണ്. ശോഭയെന്നു മർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആഭാസൻ ആരാണ്?.ശോഭയുള്ളവൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മറന്നല്ലെ ആഭാസനെന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുന്നത്.
                                  27 അളിയൻ
ചെറുപ്പക്കാർ പരസ്പരം വിളിക്കുന്ന പദമാണ് ഇന്ന് അളിയൻ.ഇത്‌ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത്‌ കൊണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുയെന്ന ആരും ചിന്തിച്ച് പോകും. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണല്ലോ അളിയൻ. പിന്നെ എന്തിന് ചെറുപ്പക്കാർ പരസ്പരം വിളിക്കണം .ആലോചിച്ചാൽ അളിയെന്ന പദത്തിന് സ്നേഹമെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അളിയുള്ളവൻ അളിയൻ. ഇനിയും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ശരിക്കും അളിയനാണോ അതോ നാട്ടുനടപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം അളിയനാണോ
                                28 പടിഞ്ഞാറ്
നമുക്ക് പരിചിതമായ നാല് ദിക്കുകളിൽ ഒന്ന് എന്നതിനപ്പുറം പടിഞ്ഞാറെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് .എന്താണ്  ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം.ആലോചിച്ച് നോക്ക്.ഞായർ സൂര്യനാണ്. അപ്പോൾ സൂര്യൻ പടിയുന്ന സ്ഥലം പടിഞ്ഞാറ്.അതായത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സ്ഥലം.നോക്കണേ നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ ഒരു കഴിവ്. സ്ഥലനാമത്തിന്റെ യുക്തി


                                      29 വിശ്രമം
വിശ്രമമെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ. ഈ പദം വെറുതേയിരിക്കുകയെന്നർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുയെങ്കിലൂം അങ്ങനെയൊരർഥം ആ പദത്തിനില്ല. പൊതുവിൽ ശ്രമം ഇല്ലായമയാണ് വിശ്രമമെന്നു പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ വിശേഷപ്പെട്ട ശ്രമമാണ് വിശ്രമം. ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ,അതിൽ ക്ഷിണം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള വിശ്രമമാണ്. അതായത് വിശേഷപ്പെട്ട ശ്രമം. അപ്പോൾ വിശ്രമം വെറുതേയിരിക്കലല്ല. ആയാസമനുഭവപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള മാറ്റവും കൂടിയാണ്

                                    30 ഗവേഷണം
ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച്  ഗഹനമായി പഠിച്ച് തന്റെ കാഴ്ച്ചപാട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഗവേഷണം.എന്നാൽ ഈ പദത്തിന് അങ്ങനെ ഒരർത്ഥം പിൽക്കാലത്ത് വന്നുചേർന്നതാണ്.ഗോ വിനെ അന്വേ ഷിക്കലാണ് ഗവേഷണം.ഗോവ് പശുവാണല്ലോ.ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും ഗോവിനെ കണ്ടെത്തൽ വിഷമം നിറഞ്ഞ സംഗതിയായിരുന്നു.ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിച്ച് സ്വന്തം നിഗമനം അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നത് വിഷമമേറിയത് കൊണ്ടാവാം ഗവേഷണമെന്ന പേര് അതിന് സ്വകരിച്ചത്.അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം.ഗോപുരമോ?

No comments:

Post a Comment