വള്ളത്തോള്‍ പുരസ്ക്കാരം


പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍----    1991
ശൂരനാട കുഞ്ഞജന്‍ പിള്ള---                   1992
ബാലാമണിയമ്മ,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്--       1993
പൊന്‍കുന്നം വര്‍ക്കി    ------  1994
എം.പി.അപ്പന്       ----  1995
തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള ----   1996
അക്കിത്തം അച്ച്യുതന്‍ നമ്പുതിരി ----           1997
കെ.എം.ജോര്‍ജ് -------  1998  
എസ് .ഗുപ്തന്‍നായര്‍ ------  1999  
പി.ഭാസ്ക്കരന്‍ --------  2000  
റ്റി. പദമനാഭന്‍  ------  2001
എം. ലീലാവതി ------  2002
സുഗതകുമാരി ---------  2003
അയ്യപ്പപണിക്കര്‍  ----  2004
എം.ടി.വാസുദേവന്‍ നായര്‍---------  2005
ഒ.എന്‍.വി.കുറുപ്പ് --  2006
സുകുമാര്‍  ആഴിക്കോട----  2007  
പുതുശേരി രാമചന്ദ്രന്‍----     2008
കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര്‍-----  2009
വിഷ്ണു നാരായണന്‍ നമ്പുതിരി -------        2010
സി.രാധാകൃഷ്ണന്‍  -                2011
യുസഫലി കേച്ചേരി -----------  2012
പെരുമ്പടവം ശ്രിധരന്‍  ----  2013
പി.നാരായണക്കുരുപ്പ് -------2014
ആനന്ദ്‌ ......                                  2015
ശ്രികുമാരന്‍തമ്പി -----          2016
പ്രഭാവര്‍മ്മ................    2017
1 comment: