കടങ്കഥകള്‍

1.     ASn¡v sh«v,\Sp¡v sI«v ,Xebv¡v Nhn«v             þþþs\Ãv
2.     \new Inf¨v Ip«nbpcpfn ]pds¯Sp¯p                þþþþþtN\
3.     F\¡½X¶ tNe \\¨n«pw \\¨n«pw \\bp¶nà  þþþtN¼ne
4.    BSnbmSn AgIs\ s]äp, AgI\I¯pw A½ ]pd¯pw    s\Ãpw ssht¡mepw
5.     Im«n sN¶p sImehnfn ho«n h¶pd¡w þþagp
6.     Bbncw InfnIÄ¡v Hcä sIm¡v   þþ          hmg¡pe
7.     ASnbn h«¡n®w tase ]¨¸´Â  þþtN\
8.     CÃntaembncw ]Ãnap«  þþs\Ãn¡
9.     ssI¿n\v tImev hmbv¡v I¡­wþþIcn¼v
10.   Idnt¯m³ Ipfn¨t¸mÄ shfp¯pt]mbn þþDgp¶v
11.    apä¯v \n¡pw sIm¨\nb³ ,Ipt«ymsf NXn¡pw sIm¨\nb³þþIm´mcnapfIv
12.   AI¯v XncnsXdp¯p ]pd¯v ap«bn«p  þþIpcpapfIv
13.   ASn ]md ,\SphSn aosX IpS þþþtN\
14.   sNSnbn Imb Imbn sNSnþþssIX¨¡
15.   a®n\Snbn s]m¶½ þþaªÄ
16.   A½ sImep¶s\ a¡Ä Ipcp¶s\ þþIhp§v
17.   apÅp­v apcp¡Ã hmep­v ]iphà þþN¡
18.   ap¡®³ N´bv¡v t]mbn  þþtX§
19.   AI¯dp¯m ]pd¯dnbpw þþN¡
20.  Ce ]mbt]mse XSn XqWpt]mseþþhmg
21.   Idn¡p ap¼³ ,Cebv¡ ]n¼³ þþIdnth¸ne
22.  Imf InS¡pw IbtdmSpw þþþa¯§
23.  ]uUÀ C«v N´bv¡v t]mbn  þþþIp¼f§
24.  Hc½ s]äsXÃmw sXm¸n¡mcv  þþ]m¡v
25.  sXm¸nbp­v XmSnbp­v Nph¶ Ip¸mbap­vþþþapfIv
26.  hmepc­v hmt¡äap­v
    aq¡paq¶v apJ¯mdpI®v
\m¡v \mev \SImev ]¯v    þI¶v ]q«p¶Xv
27.  A½bnep­v I½enenÃ
Ipªnep­v Ip«nbnenÃ
Fenbnep­v GWnbnenÃ
    aq¶£caps­³ t]cn þþþBªnen
28.  B\sb sI«m³ XSnbp­v
    PocIw s]mXnbm\nebnà  þþs\Ãnacw
29.  Ce\pÅn Ipgn¨n«p Ipgn \ndsb ap«þþIqÀ¡
30.  Hc½ s]äsXÃmw ]n¨m¯n¡mcvþþapXnc
31.   XncnsXdp¯v Xncn¡I¯v ap«bn«pþþ]bÀ
32.  Acnshbv¡pw aps¼ Idnshbv¡pw þþNoc
33.  sNdnb _eqWn \ndsb sNdnb AcnþþhgpX\§
34.  Hc½ s]äsXÃmw Nmcw sXm«h³amÀþþIp¼f§
35.  ImSpsh«n ]md I­p ]md sh«n shÅn I­p shÅn sh«n shÅw I­pþþtX§
36.  I­m kpµcn tXmep Ifªm Ig¼nà þþDÅn
37.  tIän sh«n  IqSp sh«n tNmdp sh«n shÅw I­pþþtX§
38.  NphsSmcp h«pcpfn  XSnsbmcp hSn Xebv¡v ]p  þtN\
39.  Imbv¡pIbpw sN¿pw ]q¡pIbpw sN¿pw Im¡bv¡n¯ncn im¸mSpw Øehpw þs\Ãv
40.  XpWnbpcnªv InWän NmSn þhmg
41.   Aѳ apų A½ an\pan\p tamÄ aWnaWnþþN¡
42.  ]nSn¨m Hcp]nSn Acnªm Hcp ]pdwþþNoc
43.  apÅp­v apcn¡Ã Ibv]p­v Imªncaà þþIbv]¡
44.  h«n hbd\pw hf hf©\pw N´¡v t]mbv þþa¯§
45.  apÅp­v apcn¡Ã sIm¼p­v Ip¯nà ]mep­v ]iphÃþþN¡
46.  kqNnt]mse Ceh¶p ]mbt]mse Cehncnªp Rm\Xnsâ Imb Xn¶p \obXnsâ t]cp ]d  þþhmg
47.  shÅap­v shfn¨ap­v tXmSpap­v ImSpap­v þþþtX§
48.  ]¨¸eIs¡m«mc¯n ]¯pw \qdpw sIm«t¯§ þþ]¸mb
49.  C«m s]m«pw Cw¥ojv ap«þþISpIv
50.  ssI¸Sw t]mse Ce ssIhnc t]mse Imb þþsh­bv¡
51.   sXm¸nbp­v XmSnbp­v Nph¶ Iq¸mbap­v DÅn \ndsb Acnbpap­vþþapfIv
52.  ]¨s¡cnbpw sh´m a[pcw  þþDÅn
53.  DÅphÅn  ]pdw ]¨ne¹mhvþþapf
54.  shůnen«m \\bnà shbne¯n«m hmSpw þþþtN¼ne
55.  Nncn¡p¶ ]¨¡dn þþ]¨apfIv
56.  Npa¶v XpSn¯ncn¡pw þþX¡mfn
57.  Hc½bv¡v Bbncw Ipªp§Ä  þþhmg¡pe
58.  NnÃns¡m¼n KcpU³ Xq¡w  þþIipam§
59.  s]m¶v Xn¶v shÅn Xp¸n  þþN¡¨pf
60.  taseÃmw Nnc§p­v tcmKnbà Xebn ]qhp­v tImgnbà apÅpthenbpÅ Rm\mcv  þþssIX¨¡


1 comment: