Sunday, May 20, 2018

സ്ഥലനാമകഥകള്‍ 64

                                വാളകം
കൊട്ടാരക്കര തിരുവനന്തപുരം റൂഡിൽ സ്ഥതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം.ഖരൻ വാൾ ഉറയിലിട്ട സ്ഥലമെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുമ്പോൾ അതല്ല ശരി. വാല് അകം വാളകമാവാം.വാല് പോലെ നീണ്ട പ്രദേശം വാലകവും പിന്നീട് വാളകവും ആകാം.ഒരു കാലത്ത് ല_ള വിനിമയം ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.                                 പറന്തൽ
പത്തനംതിട്ടയിൽ അടുരിനടുത്ത സ്ഥലമാണ് പറന്തൽ.പ്രക്യതിയുമായി ചേർന്ന് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പേരിടുന്നതിന് ഉത്തമോദാഹരണമാണ് പറന്തൽ.അടുർ പന്തളം റോഡ്‌ സൈഡിലാണ് പറന്തൽ. ആല് പരന്ന നിന്ന സ്ഥലം പരന്നാലും പിന്നീട് പറന്തലുമായിയെന്ന ഉഹിക്കാം.ര,റ വിനിമയം ഭാഷയിൽ ചില പദങ്ങൾക്ക് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.അങ്ങനെ പരന്നാൽ പറന്തലാവാം.തിരുവനന്തപുറം ജില്ലയുടെ തെക്കെയറ്റത്ത് പറന്താലും മൂട് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്.അതിന്റെ നിഷ്പത്തി ചിന്തിച്ചുനോക്കാവുന്നതെയുള്ളു.കൂടാതെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു പന്തപ്ളാവും ഉണ്ട്.


                                  കുളക്കട
അടുർ തിരുവനന്തപുരം റോഡിൽ ഏനാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുളക്കടയായി.കുളക്കട എന്ന പേരിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഓരഭിപ്രായമില്ല.ഗോ കട കുളക്കടയായത് ആയിരിക്കാം.ഗോവ്‌ കാലികളാണല്ലോ.പണ്ട് കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമായ കാള ചന്ത ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണിത്.കുംഭം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം നിണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാള ചന്ത ഇവിടെയും കുംഭം ഇരുപത് മുതൽ മുന്ന് ദിവസത്തെ കാള ചന്ത ഏനാത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു.ഗോക്കളെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഗോക്കടയും പിന്നിട് കുളക്കടയും ആയതാവാം.

                                ചമ്പ്രാണിക്കോടി
അഷ്ടമുടിക്കായലിലെ ഒരു മുനമ്പ് ആണ് ഇത്.മുനമ്പിന് എങ്ങനെ ഈ പേര് കിട്ടിയെന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കാം.പണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ചൈനയുമായി വ്യാപാരബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.ചൈനക്കാരുടെ ചെറിയ കപ്പലുകളെ ചമ്പ്രാണികളെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ ചൈനക്കാരുടെ ചമ്പ്രാണിയെന്ന ചെറിയ കപ്പലുകൾ അടുത്തിരുന്ന സ്ഥലമാവാം ചമ്പ്രാണിക്കോടി.ഉണ്ണിനിലിസന്ദേശത്തിൽ ചമ്പ്രാണിയെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്.


                                  കിളിവയൽ
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഏനാത്ത്  അടുർ റോഡിന് അടുത്ത് സ്ഥതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം.പ്രക്യതിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലനാമം.പ്രക്യതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുകയാണിവിടെ.കിളിയുള്ള വയലാവാം കിളിവായിൽ.കിളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലം.എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കിളിമാനുർ ഉണ്ട്. കിളിയും മാനും ഉള്ള  സ്ഥലം ആവാം .കിള്ളിമാന്റെ (ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷു)ഉർ എന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു

Thursday, March 15, 2018

പദലളിതം 37

                                                                        വിഷു
വിഷുവത് എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് വിഷു ഉണ്ടായത്.രാവും പകലും തുല്യമായ തെന്നാണർത്ഥം. കാർഷികോത്സവമാണ് വിഷു. സൂര്യൻ മേടം രാശിയിലോ തുലാം രാശിയിലോ പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്.വിഷുവിന് കണി ഒരുക്കുന്നതിന് കൊന്നപ്പൂവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതു കൊണ്ടാവാം കൊന്നയെ കണികൊന്നയെന്ന് വിളിച്ചത്
.                                                                           ഭരണി
നമുക്ക്‌ ഭരണിയെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഭരണ ഒരു സംസ്കൃത പദമാണ്. ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പോഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതു കൊണ്ടാണ് മലയാളികൾ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭരണിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഗുണം, വീര്യം ഇവ കൂടാൻ. ഇവിടെ ഭരണാധികാരി ഭരണാധിപൻ ,ഭരണ കർത്താവ്, ഭരണ കർത്താക്കൾ എന്നീ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ആലോചിക്കുകയും കാലിക പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യു.
                                                                     ചാരായം
 നമുക്ക് 'ചാരായ 'മെ ന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. 'ചാര'യെന്ന സംസ്കൃത ധാതു വിന് ചുറ്റി നടക്കുന്നതെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ 'ചാരായം 'ചുറ്റി നടത്തുന്നതാണ്. 'ചാരായ'മുപയോഗിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമാണ്. അവർ ലക്ക് കെട്ട് നടന്നു പോകുന്നു. ഇതു പോലെയാണ് 'ചാരൻ', 'ചാരം' തുടങ്ങിയ പദങ്ങളും. 'ചാര'നെന്ന പദം നോക്കു.ചുറ്റി നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കുന്നവൻ.'ചാര'മാകട്ടെ, കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അത് ചുറ്റി കറങ്ങി പറക്കാറുമുണ്ട്.
                                                                               മദ്യം
.മദ്യമെന്ന പദം കേൾക്കാത്തവർ ഇന്നില്ല. പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആണ് രസം. മദം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മദ്യം. മദത്തിന് അഹങ്കാരമെന്നാണ് അർത്ഥം. മദൃവിക്കുന്ന പലരുടെയും അവസ്ഥ പദത്തിന്റെ അർത്ഥവുമായി യോജിച്ചു പോകുന്നു. മദ്യ വിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഹങ്കാരമാണ്. അപ്പോൾ അഹങ്കാരമുണ്ടാക്കുന്നത് മദ്യം.
                                                                               മാടമ്പി
മാടമ്പിയെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഇന്ന് ഈ പദം ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗമില്ല. അർത്ഥലോപം സംഭവിച്ച പദമാണിത്. മാടമ്പ് യെന്ന പദത്തിന് അധികാരമെന്നാണർത്ഥം. അധികാരമുള്ളവൻ ആണ് മാടമ്പി.എന്നാൽ ഇന്ന് ശക്തിയുള്ളവൻകരുത്തുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാടമ്പി ഉപയോഗിക്കന്നു.

Thursday, January 11, 2018

പദലളിതം 36

                                                              കിഴങ്ങന്‍
കിഴങ്ങനെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ആരാണ് കിഴങ്ങൻകിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. മണ്ണിനടിയിലാണ് കിഴങ്ങ് വളരുന്നത് .പുറമെ അതിന്റെ ചെടി മാത്രം. അതാണ് കിഴങ്ങനും. കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നവൻ. വെറുതെ ചിലയക്കാത്തവൻ.അപ്പോൾ കിഴങ്ങൻ ബുദ്ധിമാനാണ് .നമ്മൾ ആ പദം ഗുണമില്ലാത്തവനെന്നർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു.
                                                         പ്രാക്യതന്‍
ചില യാ ളു ക ളെ പ്രാകൃത നെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ പരിഷ്ക്കാരമില്ലായ്മയാണ് ആ വിളിക്ക് അടിസ്ഥാനം.അപ്പോൾ പ്രാകൃതൻ പരിഷ്ക്കാരമില്ലാത്തവൻ ആണോ?. അല്ല.പ്രകൃതി ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനാണ് അതായത് നീണ്ട നാളത്തെ വളർച്ചയിലെ ചില അടയാളങ്ങൾ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ.ആ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാകൃതർ ആണ്. അല്ലാതെ പരിഷ്ക്കാരമില്ലാത്തവൻ അല്ല പ്രാകൃതൻ..
.                                                                         മടയന്‍
 മടയനെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. മടയക്കുന്നവൻ മSയൻ.മടയ്ക്കുകയെന്നു വച്ചാൽ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുകയെന്നർത്ഥം. ' സുഷമതയും ബുദ്ധിശക്തിയും ആവശ്യമുള്ള പ്രയ്തനം.എന്നാൽ ഇന്നോ?ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധിഹീനനെന്നായി മാറി. ഒരു പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റo നോക്കു.മഠയനെന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മടയനെന്നാണ്.
                                                                      അകമ്പടി
 നമുക്ക്‌ അകമ്പടിയെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അകമ്പിടി യെന്നെഴുതാറുണ്ട്. എന്താണ് അകമ്പടി?. പടിയെന്നാൽ ശമ്പളമെന്നർത്ഥം. ശമ്പളം പറ്റി കൊണ്ട് അകത്തു ചെയ്യുന്ന ജോലി .എന്നാൽ ഇന്നോ പുറകിൽ നടക്കലായിഅകമ്പടി. അകമ്പടി സേവിക്കുകയെന്ന പ്രയോഗം ഭാഷയിൽ നിലവിൽ ഉണ്ട്.
                                                              എരുത്തില്‍
എരുത്തിൽ.ഈ പദം കേൾക്കാത്ത മലയാളികൾ ഇല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥമോ?. എരുത് ഒരു ദ്രാവിഡ പദമാണ് .കാള, മൂരി എന്നൊക്കെയാണ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ കാള കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എരുത്തിൽ. എന്നാൽ നാം പശുവിനെയും എരുത്തിലിൽ കിടത്തി.കോഴിക്കൂട് കൂടി നാം എരുത്തിൽ വച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം ആലോചിച്ചു നോക്കു.