സാഹിത്യചരിത്രം

ആട്ടക്കഥസാഹിത്യം -------അയ്മനം ക്രഷ്ണകൈമള്‍


മലയാള ഭാഷാചരിത്രം(1880) ----------------പി.ഗോവിന്ദപിള്ള
 മലയാള സാഹിത്യം കാലഘട്ടത്തിലൂടെ -----ഏരുമേലി പരമേശ്വരന്‍ പിള്ള
ഭാഷാപദ്യ സാഹിത്യചരിത്രം ---------ടി.എം.ചുമ്മാര്‍
കഥകളി വിജ്ഞാനകോശം -------അയ്മനം ക്രഷ്ണകൈമള്‍
 കവിതസാഹിത്യചരിത്രം  --------ഡോ.എം.ലീലാവതി
കേരളിയ സംസ്ക്യതസാഹിത്യചരിത്രം –വടക്കുംകൂറ രാജരാജവര്‍മ്മ
കേരളസാഹിത്യചരിത്രം(5ഭാഗം) -----ഉള്ളൂര്‍
കൈരളിയുടെ കഥ --------      എന്‍. ക്രഷ്ണപിള്ള

ഗദ്യസാഹിത്യചരിത്രം ----------- ടി.എം.ചുമ്മാര്‍

ചെറുകഥ സാഹിത്യചരിത്രം ------ഡോ.എം.എം. ബഷീര്‍
 നാടകവിജ്ഞാനകോശം ---------- വട്ടപ്പറമ്പില്‍ പിതാംബരന്‍
 നാടകസാഹിത്യചരിത്രം  ------------ജി.ശങ്കരപിള്ള

നാടകസാഹിത്യചരിത്രം (2005) -----വയല വാസുദേവന്‍പിള്ള
നോവല്‍ സാഹിത്യചരിത്രം  ------ഡോ.കെ.എം.തരകന്‍
സാഹിത്യചരിത്രംപ്രസ്ഥനത്തിലൂടെ ------ഡോ.കെ.എം.ജോര്‍ജ് 
സാഹിത്യചരിത്സംഗ്രഹം ----------- പി.ശങ്കരന്‍ നമ്പ്യാര്‍

2 comments: