വിപരിതപദകോശം

*വിപരിതപദകോശം*
1. അകം            ×പുറം

2. അകലം         ×അടുപ്പം

3. അകന്ന.        ×അടുത്ത

4. അക്രീതം       ×ക്രീതം

5. അഗ്രജൻ.     ×അവരജൻ

6.അഘം            ×അനഘം

7. അഘാഹം     ×പുണ്യാഹം

8. അങ്ങ്            ×ഇങ്ങ്

9. അങ്ങോട്ട്      ×ഇങ്ങോട്ട്

10.അടിമ.          ×ഉടമ

11.അടിയാൻ.   ×ഉടയോൻ

12.അണിയം     ×അമരം

13.അതിചാരം  ×വക്രം

14.അതിജാതൻ×അപജാതൻ

15.അത്താഴം    ×മുത്താഴം

16.അത്ര.           ×ഇത്ര

17.അദയം         ×സദയം

18.അധമം         ×ഉത്തമം

19.അധരം         ×ഉത്തരം

20.അധമർണൻ×ഉത്തമർണൻ

21.അധികം        ×അല്പം/ന്യൂനം

22.അധീനൻ.     ×അനധീനൻ

23.അധോഗതി ×ഉദ്ഗതി

24.അധഃപതനം×ഉത്ഗതി

25.അധോഭാഗം×ഉപരിഭാഗം

അനുകൂലം    ×പ്രതികൂലം
അനുഗ്രഹം    ×നിഗ്രഹം
അനുമോദനം×അനുശോചനം
അനുശോചനം×അഭിനന്ദനം/അനുമോദനം
അന്തർഭാഗം   ×ബഹിർഭാഗം
അന്ത്യം               ×ആദി
അന്തർലംബം   ×ബഹിർലംബം
അപകർഷം       ×ഉത്കർഷം
അപകാരം         ×ഉപകാരം
അപകീർത്തി     ×സൽക്കീർത്തി
അപകൃതി          ×ഉപകൃതി
അപകൃഷ്ടം       ×ഉത്കൃഷ്ടം
അപക്രമം          ×ഉപക്രമം
അപചയം          ×ഉപചയം
അപചാരം         ×ഉപചാരം
അപജാതൻ  ×അതിജാതൻ
അപനയം         ×നയം
അപമാനം×ബഹുമാനം/സമ്മാനം
അപരകായം    ×പൂർവകായം
അപയശസ്സ്      ×യശസ്സ്
അപരം              ×പൂർവം
അപരാധി          ×നിരപരാധി
അപരാഹ്നം       ×പൂർവാഹ്നം
അപവാദം        ×ഉത്സർഗം
അപായം          ×ഉപായം
അപേക്ഷ.        ×ഉപേക്ഷ
അപേതം          ×ഉപേതം
അബദ്ധം          ×സുബദ്ധം
അഭയം             ×സഭയം
അഭാവം           ×പ്രഭാവം/സാന്നിധ്യം
അഭിജ്ഞൻ.   ×അനഭിജ്ഞൻ
അഭിനന്ദനം     ×അനുശോചനം
അമരം             ×അണിയം
അർഥി             ×പ്രത്യർഥി
അർഹം           ×അനർഹം
അലസം           ×ഉജ്ജ്വലം
അല്പം× അധികം/അനല്പം/ഭൂരി
അല്പപ്രാണം     ×മഹാപ്രാണം
അല്പരസം        ×ബഹുരസം
അല്പേച്ഛ.         ×അധികേച്ഛ
അവനതം         ×ഉന്നതം
അവർണൻ.      ×സവർണൻ
അവരോഹണം×ആരോഹണം
അവസരം          ×അനവസരം
അസൽ.            ×നക്കൽ
അസ്തമയം      ×ഉദയം
*
ആ*ഗമനം       ×നിർഗമനം
ആച്ഛാദനം         ×അനാച്ഛാദനം
ആഡംബരം      ×അനാഡംബരം
ആദി                 ×അനാദി
ആദ്ധ്യാത്മികം ×ഭൌതികം
ആധുനികം×പ്രചീനം/പുരാതനം/പൌരാണികം
ആനീതൻ.       ×ഉപേക്ഷിതൻ
ആനുകൂല്യം    ×പ്രാതികൂല്യം
ആന്തരം         ×ബാഹ്യം
ആപത്ത്         ×സമ്പത്ത്
ആപീനം×ആലുപ്തം/ആശുഷ്കം
ആഭ്യന്തരം       ×ബാഹ്യം
ആമുഷ്മികം   ×ഐഹികം
ആയം               ×വ്യയം
ആയാതം         ×നിര്യാതം
ആരംഭം            ×അവസാനം
ആരബ്ധം       ×അവസിതം
ആരാൽ.          ×ദൂരാൽ
ആരോഗ്യം       ×അനാരോഗ്യം
ആരോഹണം  ×അവരോഹണം
ആര്യൻ.            ×അനാര്യൻ
ആവശ്യം          ×അനാവശ്യം
ആവിർഭാവം      ×തിരോഭാവം
ആവൃതം          ×അനാവൃതം
ആശ്വാസം.              ×നിരാശ
ആശിസ്സ്          ×ശാപം
ആശ്രയം         ×അനാശ്രയം
ആസ്ഥ.            ×അനാസ്ഥ

ഇകഴ്ത്തൽ ×പുകഴ്ത്തൽ
ഇങ്ങ്                 ×അങ്ങ്
ഇണക്കം          ×പിണക്കം
ഇത്തിരി            ×ഒത്തിരി
ഇനിപ്പ്               × കയ്പ്
ഇമ്പം                 ×തുമ്പം
ഇല്ലായ്മ.          ×ഉണ്മ
ഇഷ്ടം               ×അനിഷ്ടം
ഇളപ്പം                ×വലുപ്പം/മൂപ്പ്
ഇളമീന്ന്             ×മൂപ്പീന്ന്
ഇളയത്              ×മൂത്തത്
ഇറക്കുമതി ×ഏറ്റുമതി/കയറ്റുമതി
ഇറപ്പ്                   ×പിറപ്പ്
*ഈ*ദൃശം          ×താദൃശം

ഈശ(്ാന)ക്കോൺ×നിരൃതിക്കോൺ
ഈറ.                 ×കൂറ്
ഉഗ്രം               ×ശാന്തം
ഉചിതം               ×അനുചിതം
ഉച്ചം                    ×നീചം
ഉണർവ്              ×ഉറക്കം
ഉണ്മ.                   ×ഇല്ലായ്മ
ഉത്കർഷം          ×അപകർഷം
ഉത്കൃഷ്ടം         ×അപകൃഷ്ടം
ഉത്തമം              ×അധമം
ഉത്തമർണൻ.   ×അധമർണൻ
ഉത്തമാംഗം       ×അധമാംഗം
ഉത്തരം              ×അധരം
ഉത്തരം              ×ചോദ്യം
ഉത്തരം              ×ദക്ഷിണം
ഉത്തരം              ×പൂർവം
ഉത്തരപക്ഷം    ×പൂർവപക്ഷം
ഉത്പതനം         ×അധഃപതനം
ഉത്പതിഷ്ണു  ×യാഥാസ്ഥിതികൻ
ഉത്സർഗം           ×അപവാദം
ഉദയം                ×അസ്തമയം
ഉദാത്തം          ×അനുദാത്തം
ഉദാരൻ.              ×കൃപണൻ
ഉദ്ഗതി              ×അധോഗതി
ഉദ്ഗ്രഥനം           ×അപഗ്രഥനം
ഉദ്ധതം               ×സൌമ്യം
ഉന്നതം               ×നിമ്നം
ഉന്നതി                ×അവനതി
ഉന്നയനം           ×അവനയനം
ഉന്നാമം              ×വിനാമം
ഉത്പത്തി           ×നാശം
ഉത്സാഹം           ×നിരുത്സാഹം
ഉന്മധ്യം               ×നതമധ്യം
ഉന്മീലിതം           ×നിമീലിതം
ഉന്മുഖൻ×വിമുഖൻ/പരാങ്മുഖൻ
ഉന്മേഷം             ×ക്ഷീണം
ഉപകാരം            ×അപകാരം
ഉപകൃതി             ×അപകൃതി
ഉപക്രമം              ×ഉപസംഹാരം
ഉപചയം             ×അപചയം
ഉപചാരം             ×അപചാരം
ഉപരിഭാഗം      ×അധോഭാഗം
ഉപസ്ഥം          ×ഉത്തമാംഗം
ഉപേക്ഷ            ×അപേക്ഷ
ഉമ്മരപ്പല്ല്          ×അണപ്പല്ല്
ഉഷ്ണം             ×ശീതം
ഉറക്കെ             ×പതുക്കെ
ഉള്ളവൻ.          ×ഇല്ലത്തവൻ
ഊർദ്ധ്വഭാഗം   ×അധോഭാഗം
ഋജു               ×വക്രം
ഋജുത.          ×വക്രത
ഋണം             ×അനൃണം/ധനം
ഋതം               ×അനൃതം
ഋദ്ധി               ×ക്ഷയം
ഏകം         ×അനേകം
ഏകത്വം        ×നാനാത്വം
ഏണിക്കുക  ×കോണിക്കുക
ഏറ്റുമതി        ×ഇറക്കുമതി
*ഐ*ക്യം      ×അനൈക്യം

ഐഹികം× പാരത്രികം/ആമുഷികം
*ഒ*ത്തിരി        ×ഇത്തിരി

ഒറ്റ.                   ×ഇരട്ട/തെറ്റ
ഒളിവ്                ×തെളിവ്
*ഓ*ജം             ×യുഗ്മം

ഓർമ.                ×മറവി
*ഔ*ചിത്യം        ×അനൌചിത്യം

ഔദ്ധത്യം×അനൌദ്ധത്യം/വിനയം
*ക*ഠിനം            ×ലളിതം/മൃദു

കതിര്                ×പതിര്
കന്മഷം              ×നിഷ്കന്മഷം
കമിഴ്ന്ന്             ×മലർന്ന്
കമ്പനം              ×നിഷ്കമ്പനം
കയ്പ്                ×ഇനിപ്പ്
കർക്കശം         ×ലളിതം
കലുഷം×പ്രസന്നം/അകലുഷം
കല്പിതം               ×വാസ്തവം
കിഞ്ചിജ്ഞൻ. ×സർവജ്ഞൻ
കിഴക്ക്             ×മേക്ക്
കുചേലൻ.       ×കുബേരൻ
കുചേഷ്ടിതം  ×സുചേഷ്ടിതം
കുടിയാൻ.        ×ജന്മി
കുന്ന്                 ×കുഴി
കുപ്രസിദ്ധം      ×സുപ്രസിദ്ധം
കുമാർഗം         ×സുമാർഗം
കൂറ്                   ×ഈറ
കൃച്ഛ്രസാദ്ധ്യം    ×ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യം
കൃതം                 ×അകൃതം
കൃതജ്ഞത.     ×കൃതഘ്നത
കൃതാർഥൻ.      ×അകൃതാർഥൻ
കൃത്രിമം             ×അകൃത്രിമം
കൃപണൻ.        ×ഉദാരൻ
കൃശം                ×അകൃശം
കൃഷ്ണം           ×ശുക്ലം
ക്രയം                 ×വിക്രയം
ക്രൂരത.              ×ദയ
ക്ലിഷ്ടം               ×അക്ലിഷ്ടം
ക്ഷമ.                  ×അക്ഷമ
ക്ഷതി /ക്ഷയം   ×വൃദ്ധി
ക്ഷരം                  ×അക്ഷരം
ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യം   ×കൃച്ഛ്രസാദ്ധ്യം
ക്ഷുണ്ണം               ×അക്ഷുണ്ണം
*ഖ*ണ്ഡം         ×അഖണ്ഡം
ഖിന്നൻ.         ×അഖിന്നൻ
*ഗാ*ഢം          ×ശിഥിലം/ശ്ലഥം

ഗുണം            ×ദോഷം
ഗുരു               ×ലഘു
ഗുരുത്വം         ×ലഘുത്വം
ഗോചരം        ×അഗോചരം
ഗൌരവം       ×ലാഘവം
ഗ്രാമീണം       ×നാഗരികം
ഗ്രാമ്യം            ×സഭ്യം
ഗ്രാഹ്യം          ×അഗ്രാഹ്യം
*ച*ഞ്ചലം        ×അചഞ്ചലം

ചരം                ×അചരം
ചലം                ×അചലം
ചാരെ              ×ദൂരെ
ചൂട്                  ×തണുപ്പ്
ചെറിയ.          ×വലിയ
ചെറുത്           ×വലുത്
ചേതനം          ×അചേതനം/ജഡം
ച്യുതം             ×അച്യുതം
*ജം*ഗമം          ×സ്ഥാവരം

ജഡം               ×ചേതനം
ജനനം             ×മരണം
ജനി                 ×മൃതി
ജന്മി                 ×കുടിയാൻ
ഇയം× തോൽവി/ പരാജയം
ജാഗ്രത്             ×സുഷുപ്തി
ജ്ഞാനം          ×അജ്ഞാനം
*ത*നു                ×അതനു

തല.                  ×കട
തലയ്ക്കൽ.    ×കടയ്ക്കൽ
തവ.                  ×മമ
താവകം            ×മാമകം
തിക്തം              ×മധുരം
തിന്മ.                 ×നന്മ
തിരോഭാവം     ×ആവിർഭാവം
തീയത്               ×നല്ലത്
തുച്ഛം                 ×അതുച്ഛം
തുടക്കം             ×ഒടുക്കം
തുല്യം                 ×അതുല്യം
തൃപ്തി               ×അതൃപ്തി
ത്യാജ്യം               ×ഗ്രാഹ്യം

*ദ*ക്ഷിണം    ×ഉത്തരം
ദക്ഷിണം           ×വാമം
ദരിദ്രൻ.             ×സമ്പന്നൻ
ദീർഘം               ×ഹ്രസ്വം
ദുഷ്ടൻ.             ×ശിഷ്ടൻ
ദുർഗ്രഹം           ×സുഗ്രഹം
ദുർഗ്രാഹ്യം        ×സുഗ്രാഹ്യം
ദുർജനം             ×സജ്ജനം
ദുർഭിക്ഷം          ×സുഭിക്ഷം
ദുർമതി              ×സുമതി
ദുർമാർഗം         ×സന്മാർഗം
ദുർമുഖൻ.         ×സുമുഖൻ
ദുർലഭം             ×സുലഭം
ദുശ്ശീലം              ×സുശീലം
ദുഷ്കരം           ×സുകരം
ദുസ്സഹം             ×സുസഹം
ദുഃഖം                 ×സുഖം
ദൂരം                   ×സമീപം
ദൂരസ്ഥൻ.         ×സമീപസ്ഥൻ
*മ*ണ്ഡനം   × ഖണ്ഡനം
മണ്ണ്           ×വിണ്ണ്
മധുരം       ×തിക്തം
മന്ദം×ദ്രുതം/ശീഘ്രം/ചണ്ഡം
മമ.              ×തവ
മയക്കം       ×ഉണർവ്
മലർത്തുക ×കമഴ്ത്തുക മാംസളം      ×ശുഷ്കം
മിതം            ×അമിതം
മുതുമ.         ×പുതുമ
മുതുവില×തൂശനില/നാക്കില
മുത്തപ്പൻ.  ×ചിറ്റപ്പൻ
മുത്തമ്മ.     ×ചിറ്റമ്മ
മുത്താഴം     ×അത്താഴം
മുദിതൻ.      ×കുപിതൻ
മുൻ.             ×പിൻ
മുൻപേ         ×പിൻപേ
മുൻഗാമി      ×പിൻഗാമി
മുന്നാക്കം     ×പിന്നാക്കം
മുന്നിലാവ്     ×പിൻനിലാവ്
മുന്നിൽ.        ×പിന്നിൽ
മുന്നൂറ്റുകാർ ×അറുനൂറ്റുകാർ
മുന്നെ           ×പിന്നെ
മുറ്റുവിന.      ×പറ്റുവിന
മൂപ്പ്               ×ഇളമ
മൂർഖൻ.       ×പണ്ഡിതൻ
മൂർത്തം        ×അമൂർത്തം
മെയ്              ×പൊയ്
മെയ്ക്കാട്    ×അടങ്കൽ
മേക്ക്            ×കിഴക്ക്
മേല്              ×കീഴ്
മേലൊറ്റി      ×കീഴൊറ്റി
മേൽവാരം   ×കുടിവാരം
മേല്ശാന്തി   ×കീഴ്ശാന്തി
മൈയൻ.      ×മെയ്യൻ
മൊത്തം       ×ചില്ലറ
മോദം            ×ഖേദം
*യ*ഥാർഥം               ×അയഥാർഥം
യാന്ത്രികം          ×സ്വാഭാവികം
യാഥാസ്ഥിതികൻ×ഉതപതിഷ്ണു
യുക്തം                ×അയുക്തം
യുഗ്മം                 ×ഓജം
യോഗി               ×പ്രതിയോഗി
യോഗം               
×വിയോഗം

*ര*ക്ഷ.                ×ശിക്ഷ

രവം                    ×നീരവം
രസം                   ×നീരസം
രസികൻ.           ×അരസികൻ
രഹസ്യം              ×പരസ്യം
രഹിതം               ×സഹിതം
രൂക്ഷം                 ×സ്നിഗ്ധം
*ല*ഘിമ.             ×ഗരിമ

ലഘു                   ×ഗുരു
ലഘുത്വം             ×ഗുരുത്വം
ലളിതം×കർക്കശം/കഠിനം
ലാഘവം             ×ഗൌരവം
ലാഭം                    ×നഷ്ടം
ലംഘ്യം                ×അലംഘ്യം
*വ*ക്രം        ×ഋജു
വക്രഗതി    ×അതിചാരം
വട്ടം             ×വിട്ടം
വണ്ണേക്കുളി×തേച്ചുകുളി
വർജ്യം         ×ആർജ്യം
വർണ്യം        ×അവർണ്യം
വരം              ×ശാപം
വലിയ.         ×ചെറിയ
വല്ല്×വല്ലായ്മ
വസൂല്×വാക്കി(ബാക്കി)
വസ്തുനിഷ്ഠം×ആത്മനിഷ്ഠം
വാചംയമി       ×വാവദൂകൻ
വാദി                  ×പ്രതി
വാമം                 ×ദക്ഷിണം
വാവദൂകൻ.     ×വാചംയമി
വികാസം×സങ്കോചം/ഹ്രാസം
വികൃതി              ×പ്രകൃതി
വിച്ഛലം               ×വിശദം
വിട്ടം                    ×വട്ടം
വിദേശം             ×സ്വദേശം
വിധർമം             ×സ്വധർമം
വിനാമം              ×ഉന്നാമം
വിപക്ഷം            ×സ്വപക്ഷം
വിഫലം              ×സഫലം
വിയോഗം        ×സംയോഗം
വിരസം              ×സരസം
വിരളം               ×ബഹുലം
വിശദം  ×വിച്ഛദം/സംക്ഷിപ്തം
വിശ്രുതി          ×അപശ്രുതി
വിശ്വാസം    ×അവിശ്വാസം
വിശ്ലിഷ്ടം        ×സംശ്ലിഷ്ടം
വിശ്ലേഷം         ×സംശ്ലേഷം
വിവിക്തം        ×സംയുക്തം
വിവൃതം           ×സംവൃതം
വിഷണ്ണം          ×പ്രസന്നം
വിഷമം             ×സമം
വിഷയി             ×വൈരാഗി
വിഷാദം            ×പ്രസാദം
വീട്ടാർ.               ×നാട്ടാർ
വീട്ടാളർ.            ×കാട്ടാളർ
വൃദ്ധി                 ×ക്ഷയം
വെളിവ്              ×ഒളി
വേലിയേറ്റം ×വേലിയിറക്കം
വൈകല്പികം×സാർവത്രികം
വൈരം           ×സഖ്യം
വൈരാഗി       ×വിഷയി
വ്യഭിചാരം       ×സദാചാരം
വ്യഷ്ടി             ×സമഷ്ടി
വ്യാജം              ×നിർവ്യാജം
വ്യാവഹാരികം×പാരമാർഥികം
*ശ*ക്തൻ.     ×അശക്തൻ
ശക്യം              ×അശക്യം
ശത്രു               ×മിത്രം
ശമി                 ×വിഷയി
ശാന്തം            ×ഉഗ്രം
ശാന്തി             ×അശാന്തി
ശാപം              ×വരം
ശാലീനം          ×ദീപ്രം
ശിക്ഷ.             ×രക്ഷ
ശിഷ്ടൻ.         ×ദുഷ്ടൻ
ശീഘ്രം             ×മന്ദം
ശീതകൻ.        ×ഉഷ്ണകൻ
ശുഭം                ×അശുഭം
ശോഷണം      ×പോഷണം
ശ്രദ്ധ.               ×അശ്രദ്ധ
ശ്ലക്ഷ്ണം        ×പരുഷം
ശ്ലാഘ്യം            ×ഗർഹ്യം
ശ്ലീലം                ×അശ്ലീലം
*സ*ങ്കടം            ×സന്തോഷം

സങ്കുചിതം       ×വികസിതം
സങ്കോചം         ×വികാസം
സംവൃതം           ×വിവൃതം
സംഗി                 ×നിസ്സംഗൻ
സജാതീയം       ×വിജാതീയം
സത്ത്                 ×അസത്ത്
സത്തികം(സ്ഥിരം)×അങ്കാചി
സത്യം        ×മിഥ്യ/അസത്യം
സത്പുത്രൻ.     ×ദുഷ്പുത്രൻ
സദയം                ×വിദയം
സദാചാരം          ×ദുരാചാരം
സനാഥം              ×അനാഥം
സന്താപം             ×സന്തോഷം
സന്ദിഗ്ധം           ×അസന്ദിഗ്ധം
സന്ധ്യക്ഷരം       ×സമാനാക്ഷരം
സന്നമനം            ×ഉന്നമനം
സഫലം               ×വിഫലം
സഭ്യം                   ×അസഭ്യം   
സംഭരണം           ×വിതരണം
സംഭോഗം           ×വിപ്രലംഭം
സംശ്ലേഷം           ×വിശ്ലേഷം
സംയുക്തം   ×വിയുക്തം
സംയോഗം   ×വിയോഗം
സംസർഗദോഷം×സഹജദോഷം
സമം               ×വിഷമം
സമത്വം           ×അസമത്വം
സമസ്തം       ×വ്യസ്തം
സമഷ്ടി          ×വ്യഷ്ടി
സമാനാക്ഷരം×സന്ധ്യക്ഷരം
സമാസം          ×വ്യാസം
സമീക്ഷ.          ×അസമീക്ഷ
സമ്മാനം         ×അപമാനം
സമ്രാട്ട്             ×സാമന്തൻ
സരം                ×സ്ഥിരം
സരസം            ×വിരസം
സഹിതം          ×രഹിതം
സാജാത്യം       ×വൈജാത്യം
സാധകം          ×ബാധകം
സാധാരണം    ×അസാധാരണം
സാധ്യം             ×അസാധ്യം
സാന്ദ്രം             × ദ്രവം
സാമന്തൻ.       ×സമ്രാട്ട്
സാമാന്യം         ×വിശേഷം
സാമം               ×നിരാമം
സാരം               ×നിസ്സാരം
സാർവത്രികം ×വൈകല്പികം
സാഹിത്യം        ×രാഹിത്യം
സുകരം            ×ദുഷ്കരം
സുകൃതം          ×ദുഷ്കൃതം
സുഖം               ×ദുഃഖം
സുഗന്ധം          ×ദുർഗന്ധം
സുഗമം             ×ദുർഗമം
സുഗ്രഹം          ×ദുർഗ്രഹം
സുന്ദരം             ×വിരൂപം
സുബദ്ധം          ×അബദ്ധം
സുഭഗൻ.          ×ദുർഭഗൻ
സുഭിക്ഷം          ×ദുർഭിക്ഷം
സുമതി              ×കുമതി
സുമുഖൻ.        ×ദുർമുഖൻ
സുരൻ.             ×അസുരൻ
സുലഭം             ×അസുലഭം
സുസഹം          ×ദുസ്സഹം
സുസാധം         ×ദുസ്സാധം
സൂക്ഷ്മം          ×സ്ഥൂലം
സേനാപൃഷ്ഠം ×സേനാമുഖം
സൌന്ദര്യം        ×വൈരൂപ്യം
സൌമ്യം           ×ഉദ്ധതം
സ്ഥാവരം         ×ജംഗമം
സ്ഥിരം              ×സരം
സ്ഥൂലം             ×സൂക്ഷ്മം
സ്ഥൌല്യം        ×കാർശ്യം
സ്നിഗ്ധം         ×രൂക്ഷം
സ്നേഹം          ×ദ്വേഷം
സ്പഷ്ടം          ×അസ്പഷ്ടം
സ്പൃഷ്ടം          ×അസ്പൃഷ്ടം
സ്മൃതി              ×ശ്രുതി
സ്വകീയം/സ്വീയം×പരകീയം
സ്വതന്ത്രൻ.      ×പരതന്ത്രൻ
സ്വന്തം               ×അന്യം
സ്വദേശി            ×പരദേശി
സ്വദേശം×പരദേശം/വിദേശം
സ്വധർമം           ×വിധർമം
സ്വപക്ഷം          ×വിപക്ഷം
സ്വാതന്ത്ര്യം       ×പാരതന്ത്ര്യം
സ്വാഭാവികം    ×യാന്ത്രികം
സ്വാർഥം          ×പരാർഥം
സ്വാരസ്യം        ×അസ്വാരസ്യം
സ്വാശ്രയം       ×പരാശ്രയം
സ്വാസ്ഥ്യം        ×ദൌസ്ഥ്യം
സ്വീകാര്യം ×വർജ്യം/അസ്വീകാര്യം
*ഹി*തം              ×അഹിതം

ഹിമം                 ×ഉഷ്ണം
ഹിംസ.              ×അഹിംസ
ഹീനാംഗൻ ×അതിരിക്താംഗൻ
ഹ്രസ്വം               ×ദീർഘം
ഹ്രാസം              ×വികാസംNo comments:

Post a Comment