അക്ഷരമാലഅക്ഷരങ്ങള്‍
സ്വരാക്ഷരങ്ങള്‍
അ ആ ഇ    ഉ ഊ               ഔ അം 
അഃ

സ്വരാക്ഷരങ്ങളെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം
താലവ്യം
അ ആ ഇ         
ഓഷ്ഠ്യം
അ ആ ഉ ഊ ഒ ഓ
വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
വര്‍ഗ്ഗം
ഖരം
അതിഖരം
മ്യദു
ഘോഷം
അനുനാസികം
ക വര്‍ഗ്ഗം

ച വര്‍ഗ്ഗം
(താലവ്യം)
ട വര്‍ഗ്ഗം
(മൂർധന്യം)
ത വര്‍ഗ്ഗം
(ദന്ത്യം)
പ വര്‍ഗ്ഗം
(ഓഷ്ഠ്യം)


     
മധ്യമം
    
ഊഷ്മാക്കള്‍
ഘോഷി
  ഴ റ
ദ്രാവിഡ മധ്യമം

ചില്ലുകള്‍
         
വ്യഞ്ജനങ്ങളെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം .
ദ്യഡം ----ഖരം , അതിഖരം, മ്യദു, ഘോഷം, ഊഷ്മാക്കള്‍
ശിഥിലം ----അനുനാസികം, മധ്യമം, ഘോഷി


അ,ഇ,എ ഇവ  ചുട്ടെഴുത്തുകള്‍ എന്ന്‍ അറിയപ്പെടുന്നു 

No comments:

Post a Comment