പര്യായപദകോശം


പര്യായപദകോശം
1. അകം......ഉള്ള്,അന്തർഭാഗം
2.
അകിട്..ഊധസ്സ്,ആപീനം
3.
അക്ഷി.കണ്ണ്,നേത്രം,നയനം,ലോചനം,ചക്ഷുസ്സ്,ദൃഷ്ടി
4
അഖിലം.സർവം,സകലംസമസ്തം,നിഖിലം,കൃത്സ്നം
5.
അഗസ്ത്യൻ..കുംഭയോനി,വാരുണി,കുംഭോത്ഭവൻ.
6.
അഗ്നി..തീ,വഹ്നി,അനലൻ,വൈശ്വാനരൻ,ജാതവേദസ്സ്,ബർഹി,കൃശാനു,പാവകൻ,ശിഖി,തമോഹരൻ
7.
അഗ്നികണം..തീപ്പൊരി,സ്ഫുലിംഗം.
8.
അഗ്രജൻ..ജ്യേഷ്ഠൻ,പൂർവജൻ,അഗ്രിമൻ
9.
അങ്കം..അടയാളം,കളങ്കം,ലക്ഷ്മം,പാട്.
10.
അങ്കണം..മുറ്റം,ചത്വരം,അജിര
11.അങ്ങാടി-ആപണം,വണിക്പഥം, വിപണി.
12.
അച്ഛൻ- ജനകൻ,ജന്മദാതാവ്, താതൻ, പിതാവ്.
13.
അജ്ഞൻ- മൂഢൻ, മൂർഖൻ.
14.
അജ്ഞാനി-ജാല്മൻ, നിഹീനൻ, പാമരൻ.
15.
അടയാളം-അങ്കം, അഭിജ്ഞാനം, കളങ്കം, നിമിത്തം, ലക്ഷ്മം, ലാഞ്ഛനം.
16.
അടുക്കള- പാകസ്ഥാനം, മടപ്പള്ളി, മഹാനസം.
17.
അടുക്കളക്കാരൻ- സൂദൻ, സൂപകാരൻ, വല്ലവൻ.
18.
അതിഥി- ആഗന്തുകൻ, ആവേശികൻ, വിരുന്നുകാരൻ.
19.
അതിർത്തി- അതിര്, ഉപശല്യം, ഗ്രാമാന്തം, സീമ.
20.
അദ്ഭുതം- ആശ്ചര്യം, ചിത്രം, വിചിത്രം, വിസ്മയം.

21. അധമൻകുത്സിതൻ, ഗർഹ്യൻ, നികൃഷ്ടൻ, നിന്ദ്യൻ.
22.
അധിപൻനായകൻ, നേതാവ്, പതി, പ്രഭു. 
23.
അനുകമ്പഅൻപ്, അലിവ്, കരുണ,കൃപ, ഘൃണ, ദയ.
24.
അനുഗ്രഹംആശിസ്സ്, വരം
25.
അനുജൻഅനുജന്മാവ്, അവരജൻ, കനിഷ്ഠൻ, കനീയാൻ.
26.
അപരാധംആഗസ്സ്, കുറ്റം, തെറ്റ്, പിഴവ്.
27.
അപവാദംആക്ഷേപം, ഉപാലംഭം, നിന്ദനം, പരിവാദം
28.
അപ്പംആപൂപം, പൂപം
29.
അഭിപ്രായംആകൂതം, ആശയം, ഇംഗിതം
30.
അഭിമാനംഅഹങ്കാരം, ഗർവം, ദർപ്പംമാനം 
201. കന്യകകന്നി, കന്യ, കുമാരി, വരദ
202. കന്യാപുത്രൻകനീനൻ, കന്യാജാതൻ
203.
കപടംഉപാധി, കുസൃതി, കൈതവം, ഛത്മം, ഛലം, ദംഭം, നികൃതി, വ്യാജം
204.
കപടസന്യാസിധർമധ്വജി, ലിംഗവൃത്തി
205.
കപാലംകരോടി, കർപ്പരം, ഖർപ്പരം, തലയോട്
206.
കമുക്ക്രമുകം, ഖപുരം, ഗുവാകം, ഘോണ്ട, പൂകം
207.
കമ്പിളികരിമ്പടം, കംബളം, രല്ലകം
208.
കയംഅഗാധജലം, ഹ്രദം
209.
കയറ്ഗുണം, പാശം, രജ്ജു

210. കരകൂലം, തടം, തീരം, പ്രതിരം, രോധസ്
211. കരച്ചിൽക്രുഷ്ടം, പ്രരോദനംരോദനം, വിലാപം
212.
കരടിഅച്ഛം, അച്ഛഭല്ലം, ഋക്ഷം, ഭല്ലം, ഭല്ലൂകം, ഭാലൂകം
213.
കരൾ കാളഖണ്ഡംകാളഖണ്ഡകം, കാലേയം
214.
കരിങ്കൂവളംകരിങ്കുവലയം, നീലാംബുജം, നീലോല്പലം
215.
കരിമ്പന ആസവദ്രു, ഗജഭക്ഷം, ഗുച്ഛപത്രം,ചിരായുസ്, തരുരാജൻതൃണരാജ, ദീർഘതരു, ദീർഘപത്രം, ദീർഘസ്കന്ധി, ധ്വജദ്രുമം, പത്ര, പ്രാംശു, മദാഢ്യം
217.
കരിമ്പായൽകരഞ്ചണ്ടി, ജലനീലിക, ശൈവലം, ശൈവാലം
218.
കരിമ്പ്ഇക്ഷു, രസാളം
219.
കർക്കടകംആഷാഢം, ആഷാഢകം, ശുചി
220.
കർണൻഅംഗരാജൻ, രാധേയൻ, വസുഷേണൻ
221. കലപ്പഗോദാരണം, ലാംഗലം, സീരം, ഹലം
222.
കല്ല്അശ്മം, ഉപലം, ഗ്രാവം, പാഷാണം, ശില
223.
കളവ്ചോരണം,ചൌരിക, ചൌര്യം, സ്തേയം, ഹരണം
224.
കളികേളി, ക്രീഡ, ഖേല, നർമം, വിഹാരം
225.
കള്ളൻചോരൻ, പാടച്ചരൻ, മോഷ്ടാവ്, തസ്കരൻ
226.
കഴുതഗർദഭം,ചക്രീഖൻ, ബാലേയം, രാസഭം
227.
കഴുത്ത്കണ്ഠംകന്ധരം, ഗളം, ഗ്രീവം,ശിരോദധി
228.
കറിഉപദംശം, തേമനം, നിഷ്ഠാനം, വ്യഞ്ജനം
229.
കറുകഅനന്ത, ദൂർവ, ഭാർഗവി, രുഹ, ശതപർവിക, സഹസ്രവീര്യ
230.
കറുത്തവാവ്അമാവാസി, ദർശം, സൂര്യേന്ദുസംഗമം
231.കറുത്തനിറംഅസിതംകാളം, കൃഷ്ണം, മേചകം, ശ്യാമം, ശ്യാമളം
232.
കാക്കഅരിഷ്ടം, ആത്മഘോഷം, ഏകദൃഷ്ടി, കരടം, കാരവം, ചിരഞ്ജീവി, ധ്വാങ്ക്ഷംപരഭൃത്ത്, ബലിപുഷ്ടം, ബലിഭുക്ക്, മഹാനേമി, മൌകലി, വായസം, ശക്രജം, സുകൃത്പ്രജം
233.
കാഞ്ഞിരംകാകമർദം, കാരസ്കരം
234.
കാട്അടവി, അരണ്യം, കാനനം, കാന്താരം, ഗഹനം, വനം, വിപിനം
235.
കാട്ടാളൻകിരാതൻ, ശബരൻ
236.
കാട്ടുതീദവം, ദാവം
237.
കാട്ടുപോത്ത്കാസരം, മഹിഷം, രജസ്വലൻ, ലുലായം, വാഹദ്വിഷൻ, സൈരിഭം
238.
കാനൽജലംമരീചിക, മൃഗതൃഷ്ണ
239.
കാമദേവൻഅനന്യജൻ, അനംഗൻ, ആത്മഭൂ, കന്ദർപ്പൻ, കാമൻ, കുസുമേഷു, ഗൃധു, ചിത്തജൻ, പഞ്ചശരൻ, പുഷ്പകേതനൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, ബ്രഹ്മസൂ, മകരകേതുമനോഭവൻ, മലരമ്പൻമന്മഥൻ, മാരൻമീനാങ്കൻ, ശംബരാരി, ശൂർപ്പകാരാതി, ശൃംഗാരയോനിശ്രീപുത്രൻ, സ്മരൻ
240.
കാമുകൻഅനുകൻ, അനുരക്തൻ, അഭീകൻ, കമനൻ, കമിതാവ്, കമ്രൻ
241. കാരണംനിദാനം, നിമിത്തം, ബീജം, മൂലം, ഹേതു
242.
കാരാഗൃഹംകാര, തടവറ, ബന്ധനാലയം
243.
കാല്അംഘ്രി, ചരണം, പത്ത്, പദം, പാദം
244.
കാലൻഅന്തകൻ, കീനാശൻ, കൃതാന്തൻ, ജീവിതേശൻ, ദണ്ഡധരൻ, ധർമരാജൻപരേതരാട്ട്, പിതൃപതി,യമൻ, യമരാട്ട്, യമുനാസഹജൻ, ശമനൻ, ശ്രാദ്ധദേവൻ, സമവർത്തി, വൈവസ്വതൻ
245.
കാലാൾപ്പട—  പത്തി, പദഗം, പദാതി, പദാതികം,
പദിഗം, പദഘം
246.
കാല്ചിലമ്പ്കിങ്ങിണി, തുലാകോടി, നൂപുരം, പദാംഗദം, മഞ്ജീരം
247.
കാളഅനഡ്വാൻ, ഊഷാവ്, ഋഷഭം, ഗോവ്, ഭദ്രം, വർദം, വൃഷം, സൌരഭേയം
248.
കാളവണ്ടികംബളിവാഹ്യകം, ഗന്ത്രി
249.
കാളിന്ദികളിന്ദജ, യമസോദരി, യമുന, ശമനസ്വസ്വാവ്, സൂര്യപുത്രി
250.
കാഴ്ചആലോകനം, ഈക്ഷണം, ദർശനം, ദൃഷ്ടി, നിധ്യാനം, നിവർണനം
251.
കാഴ്ചദ്രവ്യംഉപഗ്രഹ്യം, ഉപദ, ഉപഹാരം, ഉപായനം, പ്രദേശനം, പ്രാഭൃതം
252.
കാറ്റ്അനിലൻ, ആശുഗൻ, ഗന്ധവാഹൻ, ജഗൽപ്രാണൻനഭസ്വാൻ, പവനൻ, പവമാനൻ, പൃഷദശ്വൻ, പ്രഭഞ്ജനൻ, മരുത്ത്, മാരുതൻ, വായു, ശ്വസനൻ, സദാഗതി, സമീരണൻ, സമിരൻ, സ്പർശനൻ
253.
കിടക്കതല്പം, ശയനം, ശയനീയം, ശയ്യ
254.
കിങ്കരൻഗോപ്യഗൻ, ചേടകൻ, ദാസൻ, ദാസേയൻ, നിയോജ്യൻ, പരിചാരകൻപ്രൈഷ്യൻ, ഭുജിഷ്യൻ, ഭൃത്യൻ
255.
കിടങ്ങ്ഖേയം, പരിഖ
256.
കിണർ—  അന്ധു, ഉദപാനം, കൂപം, പ്രഹി
257.
കിണ്ടിആലു, കർക്കരി, ഗളന്തിക
258.
കിന്നരൻകുതിരമുഖൻ, കിംപുരുഷൻ, തുരഗവദനൻ, മയു
259.
കിരാതൻകാട്ടാളൻ, പുളിന്ദൻ, മൃഗവധാജീവൻ, ലുബ്ധകൻ, ശബരൻ
260.
കിരീടംമകുടം, മുകുടം
261.
കിളിവാതിൽഗവാക്ഷം, വാതായനം
262.
കിഴക്ക്ഇന്ദ്രദിക്ക്, ഐന്ദ്രംപശ്ചിമേതരം, പൂർവം, പ്രാചി
263.
കീരിനകുലം, പന്നഗാരി
264.
കുങ്കുമംഅഗ്നിശിഖം, കാശ്മീരം, ചാരുകാന്തം, ഛത്രം, ധീരം, നകുലംപിശുനം, പീതനം, ബാല്ഹീകം, ലോഹിതചന്ദനം, വരം
265.
കുടആതപത്രം, ഛത്രം
266.
കുടുമകേശപാശി, ചൂഡ, ശിഖ
267.
കുട്ടിഅർഭകൻ, ഡിംഭൻ, പാകം, പൃഥുകൻ, പോതം, ശാബകം, ശാബം, ശിശു
268.
കുതിരഅർവ, അശ്വം, ഘോടകം, തുരഗം, തുരംഗമം, പീതി, വാജി, വാഹം, സപ്തി, സൈന്ധവം, ഹയം 
269.
കുതരപ്പന്തികുതിരലായം, മന്ദുര, വാജിശാല
270.
കുതിരയുടെ ശബ്ദംഹേഷ, ഹേഷം, ഹ്രേഷ
271. കുബേരൻഐലവിലൻ, കിന്നരേശൻ, ഗുഹ്യകേശ്വരൻ, ത്ര്യംബകസഖൻധനദൻ, ധനാധിപൻ, നരവാഹൻപുണ്യജനേശ്വരൻ, പൌലസ്ത്യൻ, മനുഷ്യധർമാവ്, യക്ഷൻ, യക്ഷരാട്ട്, രാജരാജൻ, വൈശ്രവണൻ, ശ്രീദൻ
272.
കുയിൽഅന്യഭൃതം, കളകണ്ഠംകാകപുച്ഛം, കാകപുഷ്ടം, കാമാന്ധം, കോകിലം, താമ്രാക്ഷം, പരഭൃതം, മധുവാക്ക്, വനപ്രിയം, വസന്തഘോഷം. 
273.
കുരുക്കുത്തിമുല്ലഅതിമുക്ത, പുണ്ഡ്രകം, മാധവി, ലതവാസന്തി
274.
കുരുടൻഅദൃക്ക്, അന്ധൻ
275.
കുരുമുളക്ഊഷണം, കടുകം, കൃഷ്ണം, കോലകം, ധർമപത്തനംപലിതം, മരിചം, യവനേഷ്ടം, വല്ലിജം, വീരംവൃത്തഫലം, വേല്ലജം,ശാകാംഗം, ശിരോവൃത്തംശ്യാമം
276.
കുരുവിഅഴുകുരൽ, ഉൽക്രോശം, കുരരി, കുരലം, കുരീൽ
277.
കുലടഅഭിസാരിക, അസതി, ചല, ചർച്ച, ധർഷിണി, പാംസുല, പുംശ്ചലി, ബന്ധകി, വേശ്യ, സ്വൈരിണി
278.
കുലടാപുത്രൻഅസതിസുതൻ, കൌലടേയൻ, കൌലടേരൻ, ബ്ധുലൻ, ബാ്ധകിനേയൻ
279.
കുലീനൻആര്യൻ, കുല്യൻ, കൌലേയൻ, തറവാടി, മഹാകുലൻ, മഹാകുലീനൻ, സജ്ജനം, സഭ്യൻ, സാധു
280.
കുശവൻകുംഭകാരൻ, കുലാലൻ, ഭരടൻ
281. കുളംഖാതം, ജലാശയം, പുഷ്കരിണി, വാപി
282.
കുളമ്പ്ഖുരം, ശഫം
283.
കുഴിഅവടി, അവടം, ഗർത്തം
284.
കുറുനിരഅളകം, ഖങ്കരം, ചൂർണകുന്തളം, ഭ്രമരകം
285.
കറുന്തോട്ടികല്യാണി, ഖരകാഷ്ഠിക, ബല, ഭദ്ര, വട്യാലക, വാടി
286.
കുറ്റംഅപരാധം, ആഗസ്, പിഴ
287.
കുറ്റിധ്രുവം, സ്ഥാണു, ശങ്കു( യാഗമൃഗത്തെ കെട്ടുന്ന കുറ്റി- യൂപം)
288. 
കൂക്കുവിളിഉച്ചൈർഘുഷ്ടം, ഘോഷണം
289.
കൂട്ട്ചങ്ങാത്തം, സൌഹൃദം, സ്നേഹബന്ധം
290.
കൂട്ടംഓഘം, കദംബം, കാണ്ഡം, ഗണം, ഗ്രാമം, ചയം, ജാലം, തതിനികരം, നികുരംബം, നിര, നിവഹം, പടലി, പാളി, പംക്തി, പ്രകരം, മണ്ഡലം, രാജി, വാരം, വിസരം, വൃന്ദം, വ്യൂഹം, വ്രജം, വ്രാതം, സമൂഹം, സഞ്ചയം, സംഘാതം, സംഹതിസമവായം, സമുദായം, സമൂഹം, സ്തോമം
291. കൂണ്കുമിൾ, ഛത്രം, ഛത്രാകം, ശിലീന്ധ്രം
292.
കൂനൻകുബ്ജൻ, ഗഡുലൻ
293.
കൂവളംബില്വം, മാലൂരം, ശാണ്ഡില്യം, ശൈലൂഷം, ശ്രീഫലം
294.
കൃഷിക്കാരൻകർഷകൻ, കൃഷകൻ,കൃഷീവലൻ, ക്ഷേത്രാജീവൻ
295.
കൃഷിസ്ഥലംകേദാരം, ക്ഷേത്രം,വപ്രം
296.
കൃഷ്ണക്രാന്തിഅപരാജിത, ആസ്ഫോത, ഗിരികർണി
297.
കൃഷ്ണമണികനീനിക, താരക, നയനഗോളം
298.
കൈകരം, ദോസ്, പാണി, പ്രവേഷ്ടം, ബാഹു, ഭുജം, ഹസ്തം
299.
കൈതകേതകം
300.
കൈമാറ്റംപരിവർത്തനം, വിനിമയം
301. കൈമുട്ട്കപോണി, കഫണി, കഫോണി, കൂർപ്പരം
302.
കൈലാസംഗണപർവതം, രജതാദ്രി, ശിവപുരം
303.
കൈവളകങ്കണം, കരഭൂഷണം
304.
കൊക്ക്കഹ്വം, ദീർഘഭുജംഗം, നിശൈഡം, ബകം, ബകോഡം, ശുക്ലവായസം
304.
കൊക്ക്( പക്ഷിച്ചുണ്ട്)ചഞ്ചു, ത്രോടി
305.
കൊടിക്കൂറകേതനം, ധ്വജം, പതാക, വൈജയന്തി
306.
കൊടിമരംകേതനം, കേതു, ധ്വജം, ലലാമം
307.
കൊടുങ്കാറ്റ്പ്രകമ്പനം, മഹാവാതം
308
കൊടുമുടികൂടം, ശിഖരം, ശൃംഗം
309.
കൊട്ടാരംഅരമന, രാജസദനം, രാജസൌധം, രാജാട്ടം
310.
കൊത്തളംഅട്ടം, ക്ഷൌമം
311. കൊന്നആരഗധ്വം, ആരേവതം, കർണി, കർണികാരം, കൃതമാലം, ചതുരംഗുലം, ദീർഘപത്രം, മന്ഥാനം, രാജവൃക്ഷം, രേചനംവ്യാധിഘാതം, ശമ്യാകം, ശമ്പാകം, സുപർണകം, സുപർണം, സുവർണകം
312.
കൊയ്ത്ത്അഭിലാവം, ലവം, ലവനം
313
കൊലഅപാസനം, ആലംഭം, ഉജ്ജാസനം, ഉന്മാഥം, ക്രഥനം,   ക്ഷണനം, ഘാതം, നികാരണം, നിബർഹണം, നിർഗ്രന്ഥനം, നിർവാപണം, നിർവാസനം, നിശാരണം, നിഷ്ടദനം, നിഹിംസനം, പരാസനം, പരിവർജനം, പിഞ്ജം, പ്രതിഘാതനംപ്രമഥനം, പ്രമാപണം, പ്രവാസനം, മാരണം, വിശസനം, വിശരം, സംജ്ഞപനം, ഹനനം, ഹരണം
314.
കൊല്ലൻകരുവാൻ, ലോഹകാരകൻ, വ്യോകാരൻ
315.
കൊഴുകുടകം, കൃഷകം, കൃഷികം, ഫാലം
316.
കോങ്കണ്ണൻകേകരൻ, ടേരൻ, വലിരൻ
317
കോടാലിപരശു, മഴു, വൃക്ഷഭേദി, വൃക്ഷാദനം
318.
കോട്ടുവായിടൽജൃംഭ, ജൃംഭണം, മൂരിനിവരൽ
319.
കോതമ്പ്ഗോധൂമം, മ്ലേച്ഛഭോജനം, ബർഘിണം, ബഹുദുഗ്ദ്ധം, സുമനസ്
320.
കോപംഅമർഷം, അരിശം, ഈറ, ക്രുത്, ക്രോധം, ചിനം, ദേഷ്യം, പ്രതിഘം, മന്യു, രുട്ട്, രുഷ, രോഷം
321. കോപശീലൻഅമർഷണൻ, കോപനൻ,കോപി, ക്രോധനൻ,ചണ്ഡൻ, രുഷ്ടൻ
322.
കോഴികുക്കുടം, കുക്കുടകം, കൃകവാകു,ചരണായുധം,താമ്രചൂഡം, രുപഥം
323.
കൌതുകംകുതുകം, കുതൂഹലം, കൌതൂഹലം
324.
ക്രമംഅനുക്രമം, ആനുപൂർവി, ആനുപൂർവ്യം, ആവൃത്തി,പരിപാടി, പര്യായം
325.
ക്രൂരൻകഠിനൻ, ഘാതുകൻ, ഘോരൻ, നൃശംസൻ, പാപൻ
326.
ക്രൌഞ്ചപ്പക്ഷിഅന്നിൽപ്പക്ഷികോകം, ക്രൂഞ്ചം, ചക്രവാകം
327.
ക്ഷത്രിയൻബാഹുജൻ, മൂർദ്ധാഭിഷിക്തൻ, രാജന്യൻ, വിരാട്ട്
328.
ക്ഷമക്ഷാന്തി, തിതിക്ഷ
329.
ക്ഷമാശീലൻക്ഷന്താവ്, ക്ഷമി, ക്ഷമിതാവ്, തിതിക്ഷു, സഹനൻ, സഹിഷ്ണു
330.
ക്ഷയരോഗംയക്ഷ്മ, രാജയക്ഷ്മാവ്, രോഗരാജാവ്, ശോഷം
331.
ക്ഷുരകൻഅന്താവസായി, ക്ഷുരി, ദിവാകീർത്തി, നാപിതൻ, മുണ്ഡി, ശ്മശ്രുനികൃന്തനൻ
332.
ക്ഷൌരംകരണം, ഭദ്ര,മുണ്ഡനം, വപനം
333.
ഖനിആകരം, ഖാനിനികരം
334.
ഗംഗആകാശഗംഗ, ജാഹ്നവി, ത്രിപഥഗ, ത്രിസ്രോതസ്, ഭാഗീരഥി, ഭീഷ്മസൂ, വിണ്ണാറ്, സുരനിമ്നഗ, സ്വർണദി
335.
ഗണപതിആഖുവാഹനൻ, ഏകദന്തൻ, ഗജാനനൻ, ഗണാധിപൻ, ദൈമാതിരൻ, ദ്വിരദമുഖൻ, ലംബോദരൻ,വാരണവദനൻ,വിഘ്നേശ്വരൻവിനായകൻ, ഹേരംബൻ
336.
ഗന്ധകംഗന്ധാശ്മം, ഗന്ധികം, സൌഗന്ധികം
337.
ഗരുഡൻഖഗേശ്വരൻ, ഗരുത്മാൻ, താർക്ഷ്യൻ,നാഗാന്തകൻ,, പന്നഗാശനൻ, വിഷ്ണുരഥൻ, വൈനതേയൻ, സുപർണൻ
338.
ഗർഭഗൃഹംഅരിഷ്ടം, ഈറ്റില്ലം, ഗർഭാഗാരം, സൂതികാഗൃഹം
339.
ഗർഭധാരണംഉപസരം, ഗർഭഗ്രഹണം, പ്രജനം
340.
ഗർഭപാത്രംഉല്ബം, ഗർഭാശയം, ജരായു
341. ഗർഭിണിഅന്തർവത്നി, ആപന്നസത്വ, ഗർഭവതി, ഗിർവിണി
342.
ഗർവംഅഭിമാനം, അഹങ്കാരം
343.
ഗുപ്തംആഛാദിതം, ഗൂഢം, ഛന്നം, ഛാദിതം
344.
ഗുഹഅദ്രികുക്ഷി, കന്ദരം, ഗഹ്വരം, ദരി, ദേവഘാതം, ബിലം
345.
ഗൃഹംആഗാരം, ആലയം, ആവസ്ഥം, ഉദവസിതം, ഓകസ്, കുടി, ക്ഷയം, ക്ഷേമം, ഗേഹം, ധാമം, ധിഷ്ണ്യം, നികായം, നികേതനംനിലയം ,നിവസനം, നിവാസംനിവേശനം, നിശാന്തം, പസ്ത്യം, ഭവനം, മന്ദിരം,വസതി, വാസ്തു, വാസതേയിവേശ്മം, ശരണം, ശാലസത്മം, സദനം, സഭ, സ്ഥാനം, സംസ്ത്യായം
346.
ഗൌളികുഡ്യമത്സ്യം, ഗൃഹഗോധിക, ഗൃലപല്ലി, മുസലി
347.
ഗ്രഹണംഉപരാഗം, ഗ്രഹം
348.
ചക്രംതേരുരുൾ, നേമി, രഥാംഗം
349.
ചക്രവർത്തിഅധീശ്വരൻ, ഏകച്ഛത്രാധിപതി, രാജാധിരാജൻ, രാജരാജൻ, സമ്രാട്ട്, സാർവഭൌമൻ
350.
ചക്രവാകപ്പക്ഷിഅന്നിൽപ്പക്ഷികോകം, ക്രൌഞ്ചം, ചക്രവാകം, രഥാംഗാഹ്വയം
351. ചങ്ങാതികൂട്ടുകാരൻ, മിത്രം, വയസ്യൻ, സഖി, സമവയസ്സുഹൃത്ത്, സ്നിഗ്ധൻ, സ്നേഹിതൻ
352.
ചട്ടുകംകംബി, ഖജാകം, ദർവി
353.
ചണ്ഡാളൻഅന്തേവാസി, ജനംഗമൻ, ജലംഗമൻ,ദിവാകീർത്തി, നിഷാദൻപുക്കസൻ, പുഷ്കസൻ, പ്ലവൻ, മാതംഗൻ, ശ്വപചൻ, ശ്വപാകൻ
354.
ചതിയൻധൂർത്തൻ, വഞ്ചകൻ
355.
ചതുരക്കള്ളിക്ഷീരകാണ്ഡകം , ഗണ്ഡീരം, ഗുഡ, ഗുണ്ഡ, ദണ്ഡവൃക്ഷകം, നിസ്ത്രിംശപത്രകംനേത്രാരി, ബഹുശാഖം, ഭദ്രം, മഹാവൃക്ഷം, വജ്രകണ്ടകം, വജ്രദ്രു, വ്യാഘ്രനഖം, സമന്തദുഗ്ധ, സീഹുണ്ഡം, സുധ, സേഹുണ്ഡം, സ്നുഹി
356
ചതുരൻഉഷ്ണൻ, ദക്ഷൻ, നിപുണൻ, പടു, പേശലൻ, സമർഥൻ, സൂത്ഥാനൻ
357.
ചന്ത- ആപണം, കമ്പോളം, നിഷദ്യ, വണിക്പഥം, വണിജകം, വിപണി
358.
ചന്ദ്രൻഅബ്ജൻ, അമ്പിളി, ഉഡുപതി, കലാനിധി, കുമുദബാന്ധവൻ, ക്ഷപാകരൻ ,ഓഷധീശൻ, ചന്ദ്രമസ്, ജൈവാതൃകൻ, ജ്യോതിഷ്പതി, തമോപഹൻ, തമോനുദൻ, താരാനാഥൻ, തിങ്കൾ, നക്ഷത്രേശൻനിശാകരൻനിശാപതി മൃഗാങ്കൻ,രാജാവ്, വിധു, വിരോചനൻ,ശീതഗു ശീതാംശു, സുധാംശു, ഹിമാംശു
359.
ചമതഇധ്മം, ഏധസ്, പരിധി, സമിത്
360.
ചമ്മട്ടികശ, കഷ, കുതിരച്ചാട്ട
361. ചമ്പകം- ചാമ്പേയംദിവ്യപുഷ്പം, പീതപുഷ്പം, ബഹുഗന്ധം, ഭൃംഗമോഹി, ഭ്രമരാതിഥി, ശീതളച്ഛദം, സുഭഗം, സ്ഥിരഗന്ധ, സ്വർണപുഷ്പം, വനദിപം, ഹേമപുഷ്പം
362.
ചാണകം-ഗോമയം, ഗോവിട്ട്
363.
ചാണഉരകല്ല്, കഷം, നികഷം, ശാണ
364.
ചാമരംചമരം, പ്രകീർണകം, സിതാംഗം, വിശറി, വ്യജനം
365.
ചാമുണ്ഡികർണമൌടി, ചർച്ചിക, ചാമുണ്ഡ, ഭൈരവി
367
ചായം— , വർണകം, വർണിക, വല്ലകം
368.
ചാരൻഅപസർപ്പൻ, ഗൂഢചരൻ, ചരൻ, പ്രണിധി, യഥാർഹവർണൻ
369.
ചാരംക്ഷാരം, ചാമ്പൽ, ഭസിതം, ഭസ്മം,ഭൂതി
370.
ചികിത്സക്രിയ , രുക്പ്രതിക്രിയ
370. ചിങ്ങംശ്രാവണം, ശ്രാവണികം
371.
ചിതചിത്യു, പട്ടട
372.
ചിതൽപ്പുറ്റ്നാകു, വല്മീകം, വാമലൂരം
373.
ചിത്തിരചിത്ര, ത്വഷ്ടാവ്, സുരവർദ്ധകി
374.
ചിത്രകാരൻആലേഖ്യകൻ, രംഗോപജീവി
375.
ചിന്തആധ്യാനം, നിനവ്, വിചാരം, സ്മൃതി
376.
ചിരങ്ങ്കച്ഛു, വിചച്ചിക, വിചർച്ചിക
377.
ചിരഞ്ജീവിആയുഷ്മാൻ, ജൈവാതൃകൻ
378.
ചിരിസ്മിതം, സ്മേരം, ഹസിതം, ഹാസം
379.
ചലന്തിഅഷ്ടാപദം, ഉത്പാദകൻ, ഊർണനാഭൻ, ഊർണായ, എട്ടുകാലി, തന്തുവായൻ, മർക്കടകം, ലൂത,ശലകം
380.
ചിറഅണ, ആളി, സേതു
381. ചിറക്ഗരുത്, ഛദംതനൂരുഹം, പക്ഷം, പതത്രം, പത്രം
382.
ചീങ്കണ്ണിഅവഹാരം, ഗ്രാഹം
383.
ചീത്തപറയുന്നവൻകദ്വദൻ ,ഗർഹ്യവാദി
384.
ചിത്തവഴികദധ്വാവ്, കാപഥം, കുമാർഗം, വിപഥം, വ്യധ്വാവ്
385.
ചീപ്പ്കങ്കതിക, പ്രസാധനി
386.
ചീരകാസ്തുകം, ശാകം , ഹിലമോചിക
387.
ചീവീട്ചികിട്, ചിരുക, ചീരി, ഝില്ലിക, ഭൃംഗാരി
388.
ചുക്കാൻഅരിത്രം, കർണ്ണം, കേനിപാതകം
389.
ചുക്ക്നാഗരം, മഹൌഷധം, വിശ്വഭേഷജം, ശുണ്ഠി
390.
ചുടുകാട്ചുടലക്കാട്, പിതൃഭൂമി, പിതൃവനം, ശ്മശാനം
391. ചുണങ്ങ്കിലാസം, സിധ്മം
392.
ചുണ്ണാമ്പ്ചൂർണം, നൂറ്
393.
ചുണ്ട്അധരം, ഓഷ്ഠം, ഛദം, ദശനവാസസ്, രദന
394.
ചുണ്ടെലിഗരിക, ബാലമൂഷിക
395.
ചുമകുര, കാസം, ക്ഷപഥു
396.
ചുമര്കുഡ്യം, ഭിത്തി
397.
ചുമല്അംസം, ജത്രൂണി, തോൾ, ഭുജശിരസ്, സ്കന്ധം
398.
ചുരയ്ക്കഅലാബു, തുംബി, ലാബു
399.
ചുരികഅസിധേനുകഅസിപുത്രി, ഛുരിക, ശസ്ത്രി
400.
ചുരുക്കംസമാഹൃതി, സംക്ഷേപം, സംഗ്രഹം
401. ചുറ്റപ്പെട്ടത്ആവൃതം, നിവൃതം, പരിക്ഷിപ്തം, രുദ്ധം, വലയിതം, വേഷ്ടിതം, സംവീതം

402. ചൂണ്ടുവിരൽതർജിനി, പ്രദേശിനി
403.
ചൂതുപണയംഗ്ലഹംദുരോദരം, പണം
404.
ചൂതുകളിഅക്ഷവതി, ആകർഷം, കൈതവം, ദുരോദരം, ദേവനം, ദ്യൂതം, പണം, പാണ്ദ്യൂതം
405.
ചൂതുകളിക്കാരൻഅക്ഷദേവി, അക്ഷധൂർത്തൻ, കിതവൻ, ദ്യൂതകൃത്ത്, ധൂർത്തൻ
406.
ചൂതുപടംഅഷ്ടാപദം, ആകർഷം, രാശിഫലം, ശാരിഫലം
407.
ചൂല്ശോധനി, സമ്മർജനി
408.
ചെങ്കുറിഞ്ഞികുരവകം, രക്താമ്ലാനം
409.
ചെങ്ങഴിനീർപ്പൂവ്ഉല്പലം, കല്ഹാരം, കുവലയം, കുവേലം, രക്തസന്ധ്യകം, സൌഗന്ധുകം, ഹല്ലകം
410.
ചെണ്ടഝർജ്ഝരം, ഡിണ്ഡിമം

411. ചെന്നായ്ഈഹാമൃഗം, കോകം, മൃഗാജീവൻ, മൃഗാദനം, മൃഗാദനൻ, വൃകം
412
ചെപ്പ്സമുൽഗകം, സമ്പുടകം
413.
ചെമപ്പ്അരുണിമ, രക്തംആരുണ്യം, ഗൌരം, രോഹിതം, രോഹിണി, ലോഹിതം, ലോഹിനി
414.
ചെമന്നുള്ളിപലണ്ഡു, പലാണ്ഡു, സുകന്ദകം
415.
ചെമ്പകംചാമ്പേയം,ഹേമപുഷ്പകം
416.
ചെമ്പഞ്ഞിച്ചാറ്അലക്തം, ജതുയാവം, ദ്രുമാമയം, രക്ഷ, ലാക്ഷ
417.
ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്ഉഡുപുഷ്പം, ഓഡുപുഷ്പം,ഓണ്ഡ്രപുഷ്പം, ജപപുഷ്പം, ജമതാമ്രപുഷ്പം, ഭദ്രപുഷ്പം, രുദ്രപുഷ്പം
418.
ചെമ്പ്ഉദുംബരം, താമ്രം, താമ്രകം, ദ്വിഷ്ടം, ദ്വ്യഷ്ടം, മ്ലേച്ഛമുഖം, ശുല്ബം, വരിഷ്ഠം
419.
ചെമ്മീൻചിമം, ചിളി, ചിളീചിമി, നളം, നളമീനം
420.
ചെരിപ്പ്ഉപാനത്ത്, പാദരക്ഷ, പാദരഥംപാദു, പാദുകം
421. ചെവികർണം, കാത്പൈഞ്ജുഷം, ശബ്ദഗ്രാഹം ,ശ്രവം, ശ്രവണം, ശ്രുതി, ശ്രോത്രം
422.
ചെവിക്കായംകർണമലം, പിഞ്ജുഷം
423.
ചെറിയതടാകംഅല്പസരസ്, പല്വലം, വേശ്മന്തം
424.
ചെറുതേനീച്ചപതംഗക, പുത്തിക, വർവണ
425.
ചെറുനാരകംഗംഭീരം, ജംബീരം, ജംഭരം, ജംഭളം
426.
ചെറുപിച്ചകംതൂശിമുല്ല, നവമാലിക, സപ്തല
427.
ചെറുപുലിതരക്ഷു, മൃഗാധനം
428.
ചെറുപുന്നകടഭി, ജ്യോതിഷ്മതി, പണ്യ, ലത
429.
ചെറുവഴുതിനക്രാന്ത, ദുഷ്പ്രധർഷിണി, ബൃഹതി,ഭണ്ടാകി, മഹതി, വാർത്ത, വാർത്താകി, സിംഹി, ഹിംഗുളി
430.
ചെറുവാൾഇളി, ഈളി, കരപാലിക, കരവാൾ, കരവാളിക
431. ചെറുവിരൽകനിഷ്ഠാ, കനിഷ്ഠിക
432.
ചേനഅർശോഘ്നം, കണ്ഡൂലം, കന്ദം, കന്ദവർധന, കന്ദാർഹം, കന്ദി, തീവ്രകന്ദംദുർന്നാമാരി, ബഹുകന്ദം, രുച്യകന്ദം, ശൂരണം, സുകന്ദി, സുവൃത്ത, സൂരകന്ദംസൂരണം, സ്ഥൂലകന്ദകം
433.
ചേമന്തികരുനൊച്ചി, നിർഗുണ്ഡി, നീലിക, ശതപത്രി, ശേഫാളിക, സുരസ, സുവഹ
434.
ചേരഡുണ്ഡുഭം, ദുണ്ഡുഭം, രാജിലം
435.
ചേരട്ടകർണജളൌകസ്, പഴുതാര, ശതപദി
436.
ചേഷ്ടക്രിയ, ഭാവം
437.
ചേറാത്ത നെല്ല്ആവസിതം, ഋദ്ധം, രിദ്ധം
438.
ചേറിയ നെല്ല്പൂതം, ബഹുലീകൃതം
439.
ചേറുകപവം, പവനം, നിഷ്പാവം
440.
ചേറ്—   കർദമം, ചെളി, ജംബാളം, നിഷദ്വാരം, പക്ഷം, പങ്കം, ശാദം
441. ചൊവ്വഅംഗാരകൻ, ആരൻ, കനകലോഹിതൻകുജൻ, ഭൌമൻ, മഹീസുതൻ, മംഗളൻ, ലോഹിതൻ, ലോഹിതാംഗൻ
442.
ചൊവ്വുള്ളത്അജിഹ്മം, ഋജു, പ്രഗുണം
443
ചൊറികണ്ഡു, കണ്ഡൂയ, കണ്ഡൂരി, ഖർജു
444.
ചോദ്യംഅനുയോഗം, പൃച്ഛ, പ്രശ്നം
445
ചോനകപ്പുല്ല്(lemon grass)— കോടിവർഷ, ദേവിലത, പിശുന, മരുന്മാല, ലങ്കാപിക, ലഘുവധു, സമുദ്രാന്ത, സ്പൃക്
446.
ചോരഅസൃക്, അസ്രം, കീലാലം, ക്ഷതജം, രക്തം, രുധിരം, രോഹിതംലോഹിതം, ശോണിതം
447.
ചോറ്അന്ധസ്, അന്നം, ഓദനം, ദീദിവി, ഭക്തം, ഭിസ്സ
448.
ഛർദിപ്രച്ഛർദികം, വമഥു, വമനം, വമി
449.
ഛർദിക്കപ്പെട്ടത്ഉദ്ഗതം, ഉദ്ധാനം,ഉദ്വാന്തം, സമുദ്ഗിരണം, സമുദ്ധരണം
450.
ഛേദിക്കൽഛേദനംവർധനം

451. ഛേദിക്കപ്പെട്ടത്കൃത്തം, ഛാതം, ഛിതം, ഛിന്നം, ഛേതം,ഛേദിതം,ദാതം, ദിതം, ലൂതം, വൃക്ണം
452.
ജടകോടീരം, സട
453.
ജനംപ്രജ, ലോകം
454.
ജനനംഉത്പത്തി, ഉദ്ഭവം, ജനി, ജനു, ജന്മം, ഭവം
455.
ജനനിഅമ്മ, ജനയിത്രി, ജനിത്രി, തള്ള, തായ, പ്രസു, മാതാവ്
456.
ജനപദംചക്രം, ദേശം, നീവൃത്,, വർഷം, വിഷയം, രാജ്യം, രാഷ്ട്രം
457.
ജന്തുചേതനം, ജന്യു, ജന്മി, ശരീരി
458.
ജന്നൽഗവാക്ഷം, ജാലകം, വാതായനം
459.
ജയംവിജയംവെന്നി, വെറ്റി
460.
ജയശീലൻജത്വരൻ, ജിഷ്ണു, ജേതാവ്, ജൈത്രൻ

No comments:

Post a Comment